Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em và công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2023
28/03/2023 12:00:00

            Ngày 07/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 606/KH-UBND Thực hiện công tác trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2023 và Kế hoạch số 607/KH-UBND Thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2023, theo đó nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 các sở, ngành, UBND cấp huyện cần tập trung chỉ đạo:

          Đối với công tác trẻ em: Tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch về công tác trẻ em của trung ương, của tỉnh đã được phê duyệt; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6), din đàn trẻ em các cấp, Tết Trung thu năm 2023; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em, thực hiện quyền trẻ em ở địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tổ chức triển khai có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường triển khai các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra; tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tại hai Kế hoạch nêu trên để công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

Xem văn bản chỉ đạo tại đây:

Nguồn tin: Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 189
Hôm nay: 130
Tất cả: 828,186