Tin tức ngành
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Dương chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
29/12/2022 08:49:47

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023, Công văn số 5277/LĐTBXH-VP ngày 21/12/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 3286/UBND-VP ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Để kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, trợ giúp xã hội của tỉnh, góp phần chăm lo đời sống cho Nhân dân trong tỉnh đón xuân được vui tươi, đầm ấm, an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 5622/SLĐTBXH-VP ngày 26/12/2022 chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung sau/uploads/CV dam bao ASXH Tet Quy Mao 2023.pdf/uploads/Phu luc 2 - BC tham tang qua Tet 2023.xls

1. Về phổ biến, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên:

Thủ trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 15/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023, Công văn số 5277/LĐTBXH-VP ngày 21/12/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, của Bộ Lao động – TBXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết, thực hiện.

2. Về chăm lo đời sống Nhân dân, thăm, tặng quà các đối tượng chính sách:

- Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành.

- Tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng (thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng…), người có hoàn cảnh khó khăn (người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…), công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp… để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định trong dịp Tết.

- Tham mưu, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết. Vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

- Rà soát, tổng hợp số hộ, số nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết, giáp hạt đầu năm 2023; chủ động huy động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hợp pháp khác để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

3. Về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp:

- Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, đặc biệt là những địa bàn tập trung nhiều lao động, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết;

- Quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, kinh doanh. Thực hiện các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời lao động cho doanh nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán. Tham mưu triển khai kịp thời, hiệu quả Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

- Tăng cường tự kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, xử lý những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện để bảo đảm người lao động Việt Nam ở nước ngoài được đón Tết theo phong tục, truyền thống của dân tộc và phù hợp với điều kiện thực tế.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho nhà giáo, học sinh, sinh viên đón Tết an toàn, đầy đủ.

4. Về công tác trẻ em, bình đẳng giới:

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19, trẻ em tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm tất cả trẻ em đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

- Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới trong dịp Tết; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho người dân.

5. Về phòng, chống tệ nạn xã hội:

- Theo dõi, kiểm tra thường xuyên, có biện pháp quản lý chặt chẽ tình hình hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; quan tâm thực hiện đúng chế độ đối với cán bộ, học viên trong dịp Tết; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên gây kích động, bỏ trốn tập thể, phá hoại tài sản, cơ sở vật chất, gây mất ổn định tình hình chính trị, xã hội tại địa phương trong dịp Tết.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân tích cực đấu tranh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết.

6. Về tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân:

Thanh tra Sở phối hợp, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công
tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp;
xem xét, xử lý sớm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tránh gây bức xúc cho người dân; theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong dịp Tết.

7. Một số nhiệm vụ cần lưu ý:

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp; xem xét, xử lý sớm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tránh gây bức xúc cho người dân; theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong dịp Tết.

- Phổ biến, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong dịp Tết; không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan…

- Tập trung xử lý những công việc, nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong dịp Tết. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các phòng, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của toàn ngành.

- Tiếp tục phổ biến, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19.

- Cơ quan Văn phòng và các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động vui Tết, đón xuân phù hợp cho cán bộ, đối tượng, học viên đảm bảo vui tươi, tiết kiệm, an toàn, chu đáo; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn công sở, phòng, chống cháy nổ; vệ sinh, trang trí cơ quan, công sở xanh, sạch, đẹp.

- Phân công cán bộ, lãnh đạo trực cơ quan, đơn vị, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết; thực hiện nghiêm túc chế độ trực Tết và chế độ thông tin, báo cáo trong dịp Tết theo quy định.

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 44
Hôm nay: 150
Tất cả: 803,611