CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
14/09/2022 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 08/8/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII); Kế hoạch số 55-KH/ĐU ngày 23/8/2022 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII. Ngày 14/9/2022, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Báo cáo viên Trung ương, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung của Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII diễn ra từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị lần này, Trung ương đưa ra bàn luận, lấy ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021. 

Hội nghị đã thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt 4 nghị quyết: (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao";(2) Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; (3) Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; (4) Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

 

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐTBXH

phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu chỉ đạo, đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của Nhân dân; chỉ đạo các Chi bộ, Đảng ủy bộ phận trực thuộc tiếp tục tổ chức thảo luận các nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Nguồn tin: Văn phòng Sở

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 44
Hôm nay: 75
Tất cả: 807,983