Cải cách hành chính
Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022 – 2030.
22/12/2022 12:00:00

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030; Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022 – 2030; Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022 – 2030;

Mục đích nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cáp xã trong quá trình triển khai thực hiện CCHC nhà nước giai đoạn 2022 – 2030; Đánh giá định lượng, kết hợp với định tính; đánh giá kết quả CCHC với tác động của CCHC; kết hợp đánh giá bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước và đánh giá bên ngoài của người dân, tổ chức đối với kết quả CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã; So sánh, xếp hạng kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nhận thức rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế để có giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính hàng năm của từng cơ quan, đơn vị; Lấy kết quả Chỉ số CCHC là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại công tác thi đua - khen thưởng hàng năm.
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 190
Hôm nay: 129
Tất cả: 828,185