TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Ý kiến đóng góp
Mã xác nhận:
(*) Hoặc các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có ý kiến gửi câu hỏi về Sở Xây Dựng tỉnh Hải Dương:
Điện thoại :0220 3853 882     Email: soxaydung@haiduong.gov.vn     Website: http://soxaydung.haiduong.gov.vn
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
VIDEO
VIDEO
Thông tin công khai
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na