LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
26/04/2024 12:00:00

Thực hiện Công văn số 1525/UBND-VP ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về việc giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Ngày 26/4/2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng tải toàn văn hồ sơ dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến, đồng thời có văn bản gửi các sở, ngành, cơ quan, tổ chức và các địa phương tham gia ý kiến, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động đối với dự thảo Nghị quyết.

Nguồn tin: Bảo trợ xã hội 
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 180
Hôm nay: 98
Tất cả: 828,154