Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2020)!

Tuyên truyền phổ biến
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LẦN THỨ XII
07/03/2020 04:32:06

ĐKHỐI CCQ TỈNHĐẢNG ỦY SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

*

Số   BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hải Dương, ngày     tháng 02 năm 2020

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

khóa X trình Đại hội Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

--------------

 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIX,

          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Hải Dương, được tổ chức thành 1 Chi bộ lãnh đạo 12 phòng, đơn vị; trong đó có 09 phòng chuyên môn01 đơn vị quản lý hành chính nhà nước và 0 đơn vị sự nghiệp, với 2 đảng viên và 380 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; có nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham mưu giúp Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Sở trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, song cũng không ít khó khăn, thách thức, hát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương Đảng bộ bám sát thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 20, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao góp phần thắng lợi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối ác cơ quan tỉnh lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI.

1. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

1.1. Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

  Đảng ủy Sở và các chi bộ trưc thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và 04 Kết luận, 02 Nghị quyết của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, quần chúng được Đảng ủy và các chi ủy, chi bộ trực thuộc duy trì thường xuyên; ttruyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; kịp thời cập nhật, thông tin tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng.

coi trọng: Duy trì học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, quý, trong đó chú trọng xây dựng phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát, đề cao tính nêu gương, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong toàn Đảng bộ; Đảng ủy đã lựa chọn, đăng ký 07 công việc đột phá với cấp ủy cấp trên để tập trung thực hiện dứt điểm; rà soát, bổ sung quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cán bộ, đảng viên đãbước đầu đã có tác dụng thiết thực, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, khắc phục những nhược điểm quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và việc tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực đã đề ra tập thể cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy Sở 1.3. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên

1.4. Công tác giáo dục lý luận chính trị

Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng được cấp ủy, chi bộ quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã cử 67 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng; 38 đảng viên dự bị tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; cử cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do Đảng ủy cấp trên tổ chức; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ, đảng viên tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước ..., qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ Sở đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đề ra các nội dung, mục tiêu, tiến độ hoàn thành; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tham mưu, đề xuất, với Lãnh đạo Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả cụ thể:

2.1. Công tác giáo dục nghề nghiệp

ào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020” thực hiện giai đoạn 2016 – 2020, hỗ trợ đào tạo nghề đối vớisố lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề là 20.954 người (chiếm 95,3% tổng số lao động nông thôn được đào tạo nghề). Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề nghiệp cho người lao động, trong đó đặc biệt chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; ủng cố và phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp huy động nguồn lực đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt các cơ sở được lựa chọn đầu tư các nghề trọng điểm, các ngành nghề có nhu cầu sử dụng lao động cao.

Kết quả đào tạo nghề nghiệp: Ước thực hiện giai đoạn 2016 – 2020, tuyển mới được 182.501 người (Trình độ Cao đẳng 11.626 người, Trung cấp 18.652 người, Sơ cấp 55.959 người và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng cho 96.264 người). Công nhận tốt nghiệp cho 164.027 người).Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 ước đạt 75%, trong đó có chứng chỉ đạt 30%, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

 Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh ước giải quyết và tạo việc làm mới cho 182.023 lao động, đạt 104,6% kế hoạch, trong đó, xuất khẩu lao động được 23.014 người. dịch tích cực, giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, tăng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựngdự kiến đến năm 2020 theo các lĩnh vực cụ thể như sau: Nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản 25%; Công nghiệp - xây dựng 48%; Dịch vụ 27%.

Thực hiện tốt c thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm.hát động phong trào chăm sóc mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng...hực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ởThực hiện điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp với Bưu điện tỉnh t2.6. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới

Các chương trình, kế hoạch, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được triển khai kịp thời, hiệu quảoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020; 100% trẻ em dưới 6 tuổi đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí.

Công tác truyền thông, vận động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được thực hiện tốt thông qua nhiều hoạt động: tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em; Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền của trẻ em. Bên cạnh đó còn tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp nhằm nâng cao năng lực, hoàn thiện bộ máy và đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Hoạt động vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm được triển khai có hiệu quả; công tác thông tin thị trường lao động được thực hiện thường xuyên; hoạt động của hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm từng bước được đổi mới, ước thực hiện giai đoạn 2016-2020 xuất khẩu được 23.014 lao động, đạt 112,2% kế hoạch.Chính sách BHTN được triển khai có hiệu quả góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và giúp người lao động tìm được việc làm mới các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp. riển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến Pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017-2021 Kế hoạch thực hiện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 của tỉnh. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc thực hiện PLLĐ được quan tâm, đẩy mạnh, qua đó nhận thức và ý thức chấp hành PLLĐ của người sử dụng lao động và người lao động đã từng bước được nâng lên; tình hình thực hiện PLLĐ trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, quản lý; về cơ bản, tiền lương và thu nhập của người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, iệc ký kếtdự kiến đến năm 2020 số lao động tham gia BHXH trên địa bàn toàn tỉnh là 386.000 người (tăng 147% so với năm 2015), đạt tỷ lệ 40,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; tình hình vi phạm PLLĐ, Luật BHXH đã giảm xuống đáng kể, hạn chế xảy ra các vụ tranh chấp lao động tập thể làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.* Công tác giảm nghèo

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã được triển khai hiệu quả với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng, đồng thời huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội chung tay vì người nghèo%;Công tác bảo trợ xã hội

Các chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách đối với người cao tuổi, chính sách đối với người khuyết tật được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tổ chức kịp thời các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, mô hình của trung ương và của tỉnh; việc tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội được thực hiện rộng khắp; thực hiện tốt công tác xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật; công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi được tổ chức trang trọng, ý nghĩa tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Tt.

       2.5. Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng

Các địa phương đã quan tâm đến việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ như: bổ nhiệm nữ vào các chức danh trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức đảng, đoàn thể; tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ, chính quyền, tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội và HĐND các cấp; tạo điều kiện để lao động nữ được học nghề, tìm việc làm phù hợp, được chăm sóc sức khỏe… từng bước giảm dần khoảng cách giới, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. 2.7. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hộiCông tác tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội được tăng cường, đặc biệt là tệ nạn ma túy, mại dâm. Tích cực triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan từng bước kiểm soát, quản lý người nghiện ma túy tại cộng đồng; xây dựng quy hoạch hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh; đổi mới về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Tiếp tục triển khai phát động xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

C ma túy tiếp nhận 349 lượt người cai nghiện bắt buộc, 1.724 lượt người cai nghiện tự nguyện; thực hiện hỗ trợ cai nghiện cho 292 học viên tự nguyện thuộc đối tượng gia đình chính sách; tích cực triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở cai nghiện (ước thực hiện đến hết năm 2020, ma túy tiếp nhận 460 lượt người cai nghiện bắt buộc, 1.950 lượt người cai nghiện tự nguyện, thực hiện hỗ trợ cai nghiện cho 330 học viên tự nguyện thuộc đối tượng gia đình chính sách). TTiếp tục duy trì cácnạn nhân bị mua bán trở về.

Thực hiện tốt công tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dâniảm 03 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, giảm 01 phòng chuyên mônc x. công tác tổ chức cán bộ, Đẩy mạnh cải cách tài chính công, từng bước nâng cao năng lực tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.3. Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng đảng

Bám sát các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X đã đề ra, các chi ủy, chi bộ thuộc Đảng bộ Sở đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

3.1. Công tác xây dựng tổ chứcChế độ sinh hoạt của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc về cơ bản được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chính trị của các phòng, đơn vị; tỷ lệ cấp ủy viên, đảng viên dự sinh hoạt đạt 98% trở lên sau mỗi kỳ họp Đảng ủy đều ban hành nghị quyết gửi đến các chi bộ trực thuộc triển khai tới đảng viên để thực hiện; chất lượng các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên.          Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túcvà các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII tiếp nhận 28 đảng viên của Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Xã hội thuộc Đảng bộ thành phố Chí Linh về sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Đảng bộ Sở.Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được duy trì tốt; tỷ lệ các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 98,7%; trong nhiệm kỳ có 02 Chi bộ được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tặng Giấy khen, 11 Chi bộ được Đảng ủy Sở tặng Giấy khen. Đảng bộ Sở liên tục được cấp ủy cấp trên công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.2. Công tác đảng viên

 Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tạo nguồn, phát triển đảng viên; chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị. (vượt 171% so với chỉ tiêu Đại hội X đề ra); chuyển Đảng chính thức 68 đảng viên dự bị; phát thẻ đảng cho 89 đảng viên; 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Chuyển sinh hoạt Đảng cho 47 đảng viên.

Việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng, xếp loại, khen thưởng định kỳ đối với đảng viênđược các cấp ủy, chi bộ thực hiện bảo đảm đúng quy địnhViệc rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của ua rà soát, sàng lọc, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quyết định xóa tên 0 đảng viên do không làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, tự ý bỏ sinh hoạt Đảng.

3. Công tác tổ chức, cán bộ, kiện toàn cấp ủy,    luôn quán triệt và thực hiện đúng quan điểm của Đảng về công tác tổ chức cán bộ; chủ động tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chế độ công vụ, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc sắp xếp lại các chi bộ ngay sau khi sáp nhập các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ươngkhóa XIItham gia ý kiến với Thủ trưởng cơ quan về công tác cán bộ theo quy định. Trong nhiệm kỳ đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm; đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 04 cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, 07 cán bộ diện UBND tỉnh quản lý; chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp nhân sự các phòng, đơn vị sự nghiệp khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất; Trong nhiệm kỳ đã đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ định bổ sung 01 Ủy viên BCH Đảng bộ Sở; ra quyết định chỉ định lượt cấp ủy viên; chuẩn y ; bí thư;phó bí thư .          3.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

           Công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 và Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị được ; thực hiện nghiêm túc quy định về cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Sở, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã kịp thời ban hành, sửa đổi, duy trì chế độ định kỳ nghe và thực hiệnxây dựng phương hướng nhiệm vụhàng năm; triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ Sở đã tiến hành huẩn bị báo cáo hồ sơ, tài liệu phục vụ 03 cuộc kiểm tra 0 cuộc giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ giám sát chuyên đề đối với 12 chi bộ và 5 đồng chí bí thư chi bộ. C kiểm tra đảng viên đảng viên vi phạm. Không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy Sở quản lý

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giáo dục, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy; kịp thời khắc phục khuyết điểm, hạn chế; phòng ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về vị trí, vai trò của các Đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng; Đảng uỷ Sở và các chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách các đoàn thể trực thuộc; thường xuyên chỉ đạo đđịnh hướng hoạt động của các đoàn thể; tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian cho các đoàn thể hoạt động. Nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể đã từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng ở cơ quan, đơn vị.

. HẠN CHẾ NGUYÊN NHÂN- Việc có mặt còn hạn chế, chỉ tiêu đạt chưa cao; ệ nạn xã hội có những diễn biến phức tạp; công tác cải cách hành chính chuyển biến chậm; công tác tổ chức cán bộhất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn hạn chế; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tham gia xây dựng nghị quyết của đảng viên chưa nhiều.

          - Công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa được chú trọng; một số cán bộ, đảng viên còn vi phạm chính sách dân số KHHGĐ; chưa nêu cao ý thức trong nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, viết bài thu hoạch còn hình thức, chất lượng chưa cao.

- Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của một số chi bộ còn hình thức, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao. Việc thu thập thông tin để phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế.

- Vai trò tham mưu cho cấp ủy của tổ chức đoàn thể chưa thật chủ động; nội dung, phương thức hoạt động chưa ; ột số cán bộ, đoàn viên, hội viên còn ngại học tập, rèn luyện chưa tích cực tham gia các phong trào động.

 2. Nguyên nhân

          2. 1. Nguyên nhân khách quan

Do ảnh hưởng từ mặt trái của kinh tế thị trường, sự điều chỉnh, bổ sung, thay đổi một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã tác động đến tư tưởng, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên.

Nhiệm vụ chính trị của ngành đa dạng, ở nhiều lĩnh vực, hệ thống các chính sách xã hội có nhiều thay đổi và ngày càng mở rộng, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nguồn nhân lực, vật lực còn hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở được phân công theo dõi, phụ trách chi bộ chưa chủ động dự sinh hoạt, nắm tình hình để báo cáo với Ban Chấp hành kịp thời có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

- Một số chi bộ, nhất là người đứng đầu chưa quan tâm, coi trọng đúng mức và dành thời gian thỏa đáng cho công tác xây dựng Đảng; chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân phụ trách của từng cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mặt công tác; - Nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tinh thần tự giác nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của một số cán bộ, đảng viên chưa cao.

3. Đánh giá chung và một số kinh nghiệm

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, nằm chung trong bối cảnh nền kinh thế thế giới, trong nước cũng như của tỉnh nhà còn một số khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, nỗ lực, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở đã bám sát đường lối lãnh đạo của Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn ngànhtriển khai lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và đẩy mạnh phát triển kinh tế tr tỉnh.

Tập trung quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt công tác phát triển đảng viên, không ngừng xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên trong việc thực hiện quy định Điều lệ Đảng góp phần hoàn thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Song, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục để thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tiếp theo.PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Tình hình kinh tế - xã hội nước taoàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, sự ảnh hưởng tích cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4kỳ vọng mang lại nhiều cơ hội phát triển mới cho nền kinh tế đất nước cũng như tỉnh nhà; tình hìnhchính trị - xã hội của tiếp tục ổn địnhtiềm lực kinh tế và các điều kiện phát triển được tăng cườngĐảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

Phát huy dân chủ và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên,; thực hiện tốt công tác

 2. Mục tiêu - Quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của đảng, pháp luật của nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và ã hội giao hàng năm.

 - Mỗi chi bộ đăng ký ít nhất 01 nội dung công việc đột phá hàng năm để tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm trong năm (nếu có).

- 100% chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng; tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề 6 tháng 1 lần.

 - 100% chi bộ xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo Quy định của Điều lệ Đảng.

 - 100% cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện có hiệu quả Bản đăng ký nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cá nhân gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

 - Kết nạp ít nhất 10 quần chúng ưu tú vào đảng; 100% đảng viên được giới thiệu sinh hoạt về nơi cư trú.

- Phấn đấu 100% các chi bộ ; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm làm chuyển biến rõ nét về nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, mối đoàn kết thống nhất, nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Kết hợp tốt với chi bộ nơi đảng viên cư trú để nắm bắt kịp thời thông tin đảng viên và gia đình với quần chúng tại địa phương. iên quyết suy thoái về đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XII.

2.1. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý; xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2030. Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. uy động nguồn lực, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được lựa chọn đầu tư các nghề trọng điểm, các ngành nghề có nhu cầu sử dụng lao động kỹ thuật cao.

2.2. ường lao động, chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, kết nối cung - cầu nhân lực trong tỉnh, khu vực phía Bắc và hướng đến thị trường lao động cả nước và quốc tế. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm. Ổn định và phát triển, mở rộng thị trường lao động ngoài nước, chú trọng các thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động.

ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.Tăng cườnglãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong.          2.4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư, Chỉ thị của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công; rà soát, giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.Sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Rà soát, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ đã xuống cấp. Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công”. Rà soát, quy hoạch, đầu tư nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực hiện đầy đủ,các chương trình, đề án, dự án, mô hình của trung ương, của tỉnh theo quy định.Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và các chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. Hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng nông thôn nghèo, nơi có địa bàn còn khó khăn.

; triển khai các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về phòng chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, giảm quy mô cai nghiện bắt buộc, tăng quy mô cai nghiện tự nguyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh;át triển mạng lưới cơ sở cai nghiện tự nguyện theo hướng xã hội hóariển khai các mô hình thí điểm về phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

2.8.          2.9. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; cải cách tài chính công; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực quản lý của ngành; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm trong tình hình mới; phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của ngành.

Các cấp ủy, Chi bộ phải ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế, chương trình làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tập trung xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên, đảm bảo chi bộ, Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh.

Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ Đảng viên để có phẩm chất, đạo đức cách mạng vững vàng, có ý thức tổ chức kỉ luật và nhiệt tình, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn việc thực hiện đường lối nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước với việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng bộ, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm; duy trì, đổi mới chế độ sinh hoạt đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy; đổi mới và nâng cao thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và các tổ chức đoàn thể của cơ quan.

Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của pháp luật và các quy chế hoạt động của các cấp ủy cấp trên về công tác cán bộ. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ Đảng viên được học tập và nâng cao về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục kiện toàn, rà soát về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc Sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, chi bộ, Uỷ ban Kiểm tra trong Đảng bộ Sở toàn khóa và hằng năm. Kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo đối với các đoàn thể quần chúng bằng Nghị quyết của Đảng ủy, đồng thời tăng cường vai trò phụ trách đoàn thể của các đồng chí cấp ủy được phân công. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể cho phù hợp với đặc điểm của cơ quan, gắn việc thực hiện công tác chuyên môn với việc thực hiện các phong trào đoàn thể. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn nghệ, thể thao; xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh; cương quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viênNhiệm kỳ 2020 – 202 hiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đặt ra, bên cạnh những thuận lợi cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức mới, song với bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XI, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức./.

 

 

Các tin mới hơn
Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước(25/03/2020)
Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước(25/03/2020)
Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020(11/03/2020)
Các tin cũ hơn
TUYÊN TRUYỀN TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONA GÂY RA(31/01/2020)
Kế hoạch Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động TBXH năm 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V(13/11/2019)
Kế hoạch Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động TBXH năm 2020, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V(13/11/2019)
DANH MỤC TTHC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ(14/10/2019)
Phối hợp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công (25/09/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website