TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hướng dẫn thu, chi và tự chi trả tiền ăn đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương
01/06/2021 10:44:57

Sở Tài chính vừa có văn bản có hướng dẫn một số nội dung về thu, chi tiền ăn đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế là người Việt Nam ở trong nước trong thời gian cách ly do dịch Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 01/6/2021 trở đi như sau:

1. Việc lập danh sách, phân loại các đối tượng phải cách ly tập trung:

Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt danh sách những người phải cách ly tập trung; hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xác định, tổng hợp đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc đối tượng người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà mức hưởng từ mức chuẩn 1.624.000 đồng/tháng trở xuống hoặc có mức thu nhập từ 1.624.000 đồng/tháng trở xuống; người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà mức hưởng từ mức chuẩn trên 1.624.000 đồng/tháng hoặc có mức thu nhập trên 1.624.000 đồng/tháng; người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; quy định của UBND cấp huyện, cấp xã về hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (nếu có), đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung có trách nhiệm cử người làm thủ quỹ, 2 cử người ghi sổ sách lập danh sách, phân loại cụ thể các đối tượng: đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng là người có công theo pháp lệnh Người có công; đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; đối tượng khác (theo các biểu mẫu đính kèm).

2. Việc thu, nộp, bố trí tiền ăn cho người bị cách ly:

2.1. Đối với với người hiện đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế mới phát sinh thuộc đối tượng phải tự chi trả chi phí tiền ăn từ ngày 01/6/2021 trở đi theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ danh sách các đối tượng cách ly thuộc diện phải tự chi trả tiền ăn, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung tính tổng mức kinh phí tiền ăn (mức 80.000 đồng/người/ngày) theo số ngày phải thực hiện cách ly tập trung, đồng thời thông báo cho người cách ly biết và yêu cầu nộp đủ tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý chậm nhất trong vòng 05 ngày tính từ ngày ký Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách những người phải cách ly tập trung. Người bị cách ly tập trung có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền ăn theo thông báo của đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung, Trường hợp người cách ly gấp không mang đủ tiền thì có thể nộp tạm một phần (tiền mặt hoặc chuyển khoản) và phải nộp đủ cho đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung chậm nhất trước 05 ngày khi hết thời hạn cách ly tập trung.

2.2. Đối với với người hiện đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế mới phát sinh từ ngày 01/6/2021 trở đi là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định:

Tiếp tục được ngân sách hỗ trợ chi trả suất ăn mức 80.000 đồng/ngày/người cho cơ sở cách ly tập trung theo quy định hiện hành tại điểm b khoản 3 và điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

Căn cứ danh sách cụ thể người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đã được xác định là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung lập dự toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho những người này theo quy định đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp (hoặc UBND cấp xã nếu thuộc nhiệm vụ chi của cấp xã) cấp kinh phí để thực hiện chi cung cấp suất ăn cho người bị cách ly theo quy định.

2.3. Đối với với người hiện đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế mới phát sinh từ ngày 01/6/2021 trở đi là người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có công 3 đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp):

- Người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà mức hưởng từ mức chuẩn 1.624.000 đồng/tháng trở xuống hoặc có mức thu nhập từ 1.624.000 đồng/tháng trở xuống, người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: Được hỗ trợ suất ăn mức 80.000 đồng/ngày/người từ nguồn xã hội hoá (của MTTQ tỉnh Hải Dương).

- Người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà mức hưởng từ mức chuẩn trên 1.624.000 đồng/tháng hoặc có mức thu nhập trên 1.624.000 đồng/tháng; Được hỗ trợ suất ăn mức 40.000 đồng/ngày/người từ nguồn xã hội hoá (của MTTQ tỉnh Hải Dương). Đồng thời, phải nộp bổ sung tiền ăn theo mức 40.000 đồng/ngày/người cho đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung (theo hướng dẫn tại mục 2.1 nêu trên).

Căn cứ danh sách cụ thể người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đã được xác định là người có công theo Pháp lệnh Người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung lập dự toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho những người này theo quy định đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cùng cấp đề nghị MTTQ cùng cấp tổng hợp đề nghị MTTQ tỉnh Hải Dương phân bổ, hỗ trợ kinh phí để thực hiện chi cung cấp suất ăn cho người bị cách ly theo quy định.

2.4. Đối với đối tượng khác là người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ tiền ăn thì thực hiện theo quyết định hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền.

2.5. Đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung có thể chủ động tạm ứng kinh phí của đơn vị mình để kịp thời thực hiện chi phục vụ bữa ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung, sau đó tiếp tục thu đủ số tiền mà người bị cách ly phải nộp và báo cáo đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí để hoàn trả kinh phí đã tạm ứng theo quy định.

3. Về cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly và quản lý, thanh, quyết toán tiền ăn cho người bị cách ly:

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly có trách nhiệm cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly theo hình thức trực tiếp cung cấp hoặc phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống, thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp bữa ăn cho người cách ly. Việc cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly phải đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền ăn cho người bị cách ly đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng mục đích, mở số sách theo dõi thu, chi theo quy định. Kết thúc đợt cách ly, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly phải công khai và quyết toán số liệu thu, chi tiền ăn theo quy định tài chính hiện hành.

4. Về hỗ trợ đối với các trường hợp khác có hoàn cảnh khó khăn:

Tuỳ điều kiện cụ thể UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện, cấp xã xem xét có hình thức hỗ trợ suất ăn cho phù hợp từ nguồn huy động xã hội hoá của cấp huyện, cấp xã.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Sở Tài chính về thu, chi tiền ăn đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế là người Việt Nam ở trong nước trong thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 01/6/2021 trở đi.

Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn số 456/HDLS: STC-SYT ngày 10/02/2021 của Sở Tài chính, Sở Y tế và các quy định hiện hành.

 

File đính kèm:

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Quyết tâm là một trong những địa phương đầu tiên tạo miễn dịch cộng đồng bằng tiêm vaccine(28/05/2021)
Tăng cường kiểm soát và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19(26/05/2021)
SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHỈ THỊ 15-16-19 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (26/05/2021)
Đề xuất dừng hỗ trợ suất ăn tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/6/2021(26/05/2021)
Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ sở Cai nghiện ma tuý và các cơ sở trợ giúp xã hội(13/05/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín