TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Tin tức ngành
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2019
25/09/2019 07:16:58

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1783/TB-LĐTBXH

Hải Dương, ngày 08  tháng 4  năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 tại Hội nghị giao ban quý I năm 2019

 

 


          Ngày 03/4/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá kết quả công tác lao động, người có công và xã hội quý I năm 2019, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Đồng chí Vũ Hồng Khiêm - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ và các kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ, ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Khiêm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I  NĂM 2019

1. Kết quả đạt được:

Quý I năm 2019, các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai toàn diện các nội dung quản lý nhà nước trên cả 3 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực (đã nêu cụ thể trong Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2019).

2. Mặt hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế, vướng mắc như sau:

- Một số phòng, đơn vị chưa bám sát kế hoạch công tác của ngành năm 2019 để chủ động tham mưu, đề xuất việc triển khai các nhiệm vụ đề ra trong Qúy I năm 2019; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch.

- Việc nghiên cứu, tham mưu đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ của ngành chưa tích cực, kịp thời.

- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành giớ giấc làm việc, nội quy, quy chế của cán bộ, công chức, viên chức, lao động ở một số phòng, đơn vị chưa nghiêm túc.

- Hoạt động phối hợp của một số phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố có việc chưa đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời.

- Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh bước đầu triển khai đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số huyện để dồn quá nhiều hồ sơ người có công, dẫn đến gặp khó khăn cho cán bộ chuyên môn trong khâu thẩm định, giải quyết.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2019

1. Hoàn thành việc tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2019 và làm tốt việc triển khai thực hiện; tích cực tham gia góp ý xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương trong lĩnh vực Lao động Thương binh Xã hội.

2. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực:

2.1. Lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp. Chủ động theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động, giảm thiểu các vụ đình công, lãn công của người lao động. Tham mưu giải quyết tốt nhu cầu về lao động, việc làm cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tốt Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019; tổ chức “Ngày hội việc làm tỉnh Hải Dương”; chuẩn bị tốt các nội dung của ngành thực hiện kế hoạch đối thoại với doanh nghiệp của tỉnh; giải quyết những vướng mắc liên quan đến người lao động nước ngoài tại các nhà thầu BOT. Đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề người lao động của tỉnh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

- Tiếp tục triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020”. Báo cáo UBND tỉnh phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý. Phối hợp triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 - 2022; Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Ngày hội tuyển sinh năm 2019.

2.2. Lĩnh vực người có công:

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2019).

- Tiếp tục báo cáo, đề xuất với Bộ, tỉnh giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân theo quy định Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Phối hợp Sở Xây dựng, các địa phương tiếp tục rà soát danh sách người có công đăng ký xây dựng, hỗ trợ nhà ở.

2.3. Lĩnh vực xã hội:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 01/3/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hải Dương. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân về thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020.

- Tập trung triển khai chương trình, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2016 – 2020; Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

- Thực hiện quyết liệt việc giao chỉ tiêu cai nghiện ma túy năm 2019; làm tốt công tác, nắm bắt, quản lý đối tượng, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa đối tượng vào cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6.

2.4. Lĩnh vực thanh tra, tài chính, văn phòng:

- Chủ động triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, yêu cầu các đoàn thanh tra, kiểm tra tuân thủ nghiêm túc các quy định tại Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại tố cáo đảm bảo thời gian theo quy định; nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Các địa phương cần có giải pháp tích cực giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài.

- Thực hiện quản lý tài sản, các nguồn kinh phí hoạt động, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thanh quyết toán các nguồn kinh phí. Chỉ đạo hoàn thành việc bàn giao trụ sở Trung tâm Dạy nghề (cũ) về tỉnh quản lý theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gắn với tinh giản biên chế theo Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Sở; trình Sở Nội vụ thẩm định 02 Đề án hợp nhất: Cơ sở Cai nghiện ma túy với Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy, Trung tâm Bảo trợ xã hội với Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội.

- Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thời gian, chất lượng giải quyết các nội dung công việc theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định, không để tình trạng dồn hồ sơ, tồn đọng hồ sơ. Kết quả giải quyết các TTHC của các phòng, đơn vị là căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

- Tiếp tục tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, trước hết là người đứng đầu nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019.

III. CÁC Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ

Đối với một số ý kiến của các phòng, đơn vị, Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố tại hội nghị, Giám đốc Sở kết luận như sau:

1. Đối với các ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân: Giao Phòng Người có công kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các địa phương thực hiện, báo cáo đề xuất Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết.

2. Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc rà soát, xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội; quản lý tốt nguồn kinh phí chi trả. Tiếp tục phối hợp với hệ thống bưu điện thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng BTXH tại địa phương đảm bảo quy định; tổng hợp, báo cáo những vướng mắc, bất cập trong việc chi trả trợ cấp qua bưu điện để kịp thời tháo gỡ, chấn chỉnh.

3. Giao Phòng Bảo trợ xã hội tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 01/3/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hải Dương, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2019.

4. Giao Phòng Bảo trợ xã hội chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Dạy nghề tham mưu Lãnh đạo Sở và hướng dẫn Trung tâm Bảo trợ xã hội trong việc tiếp nhận đối tượng vào học văn hóa, học nghề tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Thời gian hoàn thành: Trong quý II/2019.

5. Phòng Lao động – Tiền lương BHXH chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở, Phòng Lao động – TBXH thành phố Chí Linh nắm bắt tình hình giải quyết ý kiến người lao động tại công ty TNHH Michigan để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, đảm bảo ổn định tình hình địa phương.

6. Phòng Kế hoạch tài chính, Trung tâm Dịch vụ việc làm và đồng chí nguyên Giám đốc Trung tâm Dạy nghề cùng cộng đồng trách nhiệm, tập trung giải quyết vướng mắc để hoàn thành quyết toán kinh phí của Trung tâm Dạy nghề khi sáp nhập vào Trung tâm Dịch vụ việc làm; thực hiện bàn giao trụ sở Trung tâm Dạy nghề về tỉnh đảm bảo thời gian quy định.

7. Trung tâm Dịch vụ việc làm cần nỗ lực, tích cực triển khai các chức năng, nhiệm vụ mới được giao. Các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở, Phòng Lao động TBXH các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp để Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Các phòng, đơn vị, Phòng Lao động TBXH tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, trao đổi thông tin nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội quý I năm 2019. Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các phòng, đơn vị, Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện. Các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công và báo cáo Giám đốc Sở./.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đ/c Lương Văn Cầu, PCT UBND tỉnh (để báo cáo);

- GĐ, các PGĐ Sở (để chỉ đạo);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để t/h);

- Phòng LĐTBXH các huyện, TP (để t/h);

- Lưu: VT.

T/L GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

ĐÃ KÝ

 

 

Trần Thị Hải Doan

 

 

 


Các tin mới hơn
Sở Lao động - TBXH Hải Dương có tân Phó Giám đốc Sở(18/09/2021)
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Kiên định thực hiện các mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm(15/07/2021)
Ngành LĐ-TBXH nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra(15/07/2021)
Người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng bệnh, không hoang mang lo lắng, nhưng không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh(30/01/2021)
Những ai đến 31 địa điểm của Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh cần liên hệ cơ quan y tế(29/01/2021)
Các tin cũ hơn
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019(25/09/2019)
GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LAO ĐỘNG - TB&XH (28/8/1945-28/8/2019)(28/08/2019)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM(12/08/2019)
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI(12/08/2019)
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tặng quà gia đình chính sách ở Thanh Miện(26/07/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín