TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Cải cách hành chính
Đôn đốc thực hiện Kế hoạch công tác và chấn chỉnh thực hiện kỷ luật,kỷ cương hành chính
04/05/2021 01:57:50

Để chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, ngày 29/4/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 937/SLĐTBXH-VP

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2021-2025, chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến về công tác cải cách hành chính của Sở trong thời gian tới, ngày 29/4/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 937/SLĐTBXH-VP. Theo đó, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Về thực hiện kế hoạch công tác: Thủ trưởng các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và định hướng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện rà soát các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch công tác năm 2021, những nhiệm vụ phát sinh theo các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai của Trung ương, chủ động tham mưu xây dựng, trình duyệt các văn bản để tổ chức triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao của ngành. Đối với các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, quyết định dự kiến tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2021, đề nghị các phòng, đơn vị lập danh mục gửi về Sở (qua Văn phòng) trước ngày 06/5/2021 để tổng hợp, theo dõi (theo mẫu gửi kèm) và chủ động xây dựng dự thảo các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, quyết định đảm bảo chất lượng nội dung báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo đúng thời gian đăng ký.

 2. Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo: Các phòng, đơn vị chấn chỉnh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo Quy chế làm việc của Sở. Thủ trưởng các phòng, đơn vị phải chịu trách nhiệm về những thông tin, số liệu báo cáo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ do phòng, đơn vị mình tổng hợp, cung cấp và đề xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Giao Văn phòng Sở theo dõi việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm của các phòng, đơn vị theo Quy chế làm việc của Sở và các báo cáo phát sinh đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan có liên quan, báo cáo Lãnh đạo Sở tại hội nghị giao ban hàng quý để chỉ đạo, đồng thời làm căn cứ để bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với các tập thể và cá nhân người đứng đầu.

3. Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính: - Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của phòng, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về văn hoá, văn minh công sở (về trang phục làm việc, đeo thẻ khi làm việc, thái độ giao tiếp ứng xử …) nhất là đối với những cán bộ thường xuyên giao tiếp, giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

- Chấn chỉnh thực hiện giờ giấc làm việc, không sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng, tuyệt đối không chơi trò chơi điện tử, sử dụng mạng xã hội để giải quyết việc riêng tại cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp, không đến trễ về sớm, không tranh thủ làm việc riêng trong thời gian họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; tuyệt đối không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức…

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác theo tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm của cơ quan, phòng, ban, đơn vị; thực hiện phương châm “5 Rõ”, từ khâu chỉ đạo đến phân công tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo “Rõ việc - Rõ người - Rõ tiến độ - Rõ hiệu quả - Rõ trách nhiệm” làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; thông qua đó để đánh giá đúng chất lượng, trình độ năng lực của cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao; thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nhất là tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, người đứng đầu các phòng, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, tăng cường đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đối số trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội. - Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, phòng, ban, đơn vị để xảy ra việc cán bộ công chức, viên chức có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận, thẩm định, giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở nếu để xảy ra chậm trễ trong giải quyết công việc.

Giao Văn phòng Sở đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện của các phòng, đơn vị về các nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Sở tại văn bản này. Trên đây là một số nội dung chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, Sở Lao động – Thương binh vã Xã hội yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19(18/02/2021)
QUY ĐỊNH MỚI VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC(11/12/2020)
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CẤP HUYỆN(11/12/2020)
TỈNH HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020(02/12/2020)
LẤY Ý KIẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ(15/10/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín