TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Cải cách hành chính
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
11/11/2021 12:00:00

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết sô 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Nghị quyết của Chính phủ đặt ra mục tiêu chung: Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2030.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trong đó, trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

 Tải NQ: /uploads/NQ-76.pdf

Nguồn tin: Văn phòng.

Các tin mới hơn
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022(24/12/2021)
Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực lao động, người có công và xã hội(24/12/2021)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương(09/12/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/1/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020(02/12/2021)
Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2022 - 2025(02/12/2021)
Các tin cũ hơn
Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025(01/10/2021)
Xây dựng hình mẫu người cán bộ: "3 Không", "4 Có", "6 Dám"(01/10/2021)
Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương(21/09/2021)
phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025)theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII(27/08/2021)
Triển khai phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025”(27/08/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín