TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Giới Thiệu
Chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của phòng Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em
29/08/2019 04:17:22

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1226a /QĐ-LĐTBXH ngày 16  tháng 7 năm 2010 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

          Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em xây dựng Quy chế làm việc và quan hệ công tác của phòng như sau:

I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG BÀO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

1- Chức năng:

Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là phòng nghiệp vụ thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

2- Nhiệm vụ:

          2.1 Tham mưu giúp Giám đốc Sở: Xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lính vực công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh trình tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt, ban hành;

          2.2 Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;

          2.3 Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em;

          2.4 Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

          2.5 Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

          2.6 Tổ chức cập nhật, thống kê đối tượng quản lý; quản lý, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổng hợp báo cáo thường xuyên và đột xuất về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên dịa bàn tỉnh theo quy định;

          2.7 Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt;

          2.8  Tổ chức hoạt động và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở trợ giúp trẻ em; thủ tục tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh cảnh đặc biệt vào cơ sở trợ giúp trẻ em và từ cơ sở trợ giúp trẻ em về gia đình, cộng đồng;

          2.9 Giúp lãnh đạo Sở làm đầu mối với các Sở, ngành liên quan trong việc phối hợp thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; các chương trình, dự án, kế hoạch và mô hình bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em;

          2.10 Chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính trong việc quản lý, vận động và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật;

          2.11 Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở phân công.

          II. QUY CHẾ LÀM VIÊC:

            1. Quy định chung:

          - Cán bộ, chuyên viên phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Luật Công chức và các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức phòng thực hiện làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trưởng phòng là người điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về mọi hoạt động của phòng. Từng cán bộ, chuyên viên phải chủ động đề xuất kế hoạch công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, kết quả công việc được phân công; giải quyết công việc theo trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định.

          Các nội dung báo cáo của phòng phải được Trưởng phòng kiểm duyệt trước khi báo cáo lãnh đạo Sở. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ, nhân viên phải được phản ánh kịp thời để Trưởng phòng chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết. Cán bộ, nhân viên trong phòng có trách nhiệm phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình công tác để hoàn thành nhiệm vụ chung của phòng.

          - Hàng tháng, phòng tổ chức họp để đánh giá công tác trong tháng và kế hoạch công tác tháng sau. Mỗi cá nhân phải có sổ ghi chép tổng hợp và báo cáo Trưởng phòng về kết quả công tác và kế hoạch công tác. Hàng ngày nếu cá nhân liên hệ công tác với cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo với trưởng phòng kịp thời về nội dung, kết quả đã thực hiện. Cán bộ, nhân viên trong phòng có trách nhiệm chấp hành thời giờ làm việc theo quy định. Cá nhân có nhu cầu, lý do chính đáng nghỉ để giải quyết việc riêng từ 1 ngày trở xuống phải có kế hoạch trước và được sự đồng ý của trưởng phòng (trường hợp quá 1 ngày Trưởng phòng phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Sở).

          - Mỗi cán bộ, nhân viên trong phòng có trách nhiệm quản lý, lưu trữ tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác được phân công và có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, nguồn điện, điện thoại cơ quan, chế độ tài chính theo quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ của Sở.

          2. Phân công nhiệm vụ công tác:

 2.1 Trưởng phòng:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung công tác được giao và các hoạt động của phòng. Có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các công việc được phân công. Làm việc theo chế độ cấp trưởng, điều hành theo nguyên tắc tập chung dân chủ.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch công tác của phòng, trình Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách và thông báo đến từng cán bộ, nhân viên trong phòng, gửi đến các phòng, ban liên quan để phối hợp;

- Khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của phòng mà có liên quan đến nhiệm vụ của các phòng khác thì chủ động trao đổi, thống nhất với Trưởng các phòng có liên quan về nội dung và từng phần việc cụ thể để giải quyết công việc. Những vấn đề không thống nhất được thì báo cáo Giám đốc Sở quyết định;

- Khi Trưởng phòng đi công tác vắng thì uỷ quyền cho Phó trưởng phòng điều hành công việc của phòng và báo cáo Trưởng phòng về các hoạt động của phòng.

          - Quản lý cán bộ, chuyên viên trong phòng.

          - Hàng năm nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo qui định.

          - Thực hiện một số công việc khác khi lãnh đạo Sở phân công.

          2.2 Phó Trưởng phòng:

          Phó Trưởng phòng có trách nhiệm giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của phòng. Chủ động giải quyết những công việc được phân công và báo cáo Trưởng phòng. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi được uỷ quyền.

- Quản lý việc cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

-  Soạn thảo văn bản; tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động thường xuyên và theo yêu cầu.

          - Khi Phó trưởng phòng đi công tác vắng thì bàn giao lại cho chuyên viên thực hiện những việc đang thực hiện, những việc cần giải quyết và báo cáo Trưởng phòng về các nội dung đã bàn giao;

          - Thực hiện một số công tác khác khi Trưởng phòng phân công;

2.3 Chuyên viên:

- Tham mưu, thực hiện các hoạt động: Tháng hành động vì trẻ em; Tết Trung thu; Gặp gỡ những người yêu trẻ...

          - Tham mưu, thực hiện các chương trình của Quỹ Bảo trợ trẻ em: phẫu thuật vì nụ cười trẻ thơ; phẫu thuật Vì ánh mắt trẻ thơ; phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật vận động; phẫu thuật tim; cấp xe lăn cho trẻ em bị dị tật vận động; cấp học bổng....

          - Khi Phó trưởng phòng đi công tác vắng thì nhận bàn giao thực hiện những việc đang thực hiện và những việc cần giải quyết sau đó báo cáo lại kết quả thực hiện nhiệm vụ với trưởng phòng;

- Thực hiện một số công tác khác khi Trưởng phòng phân công.

          III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

          1. Quan hệ của phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em với lãnh đạo Sở:

          Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là phòng nghiệp vụ của Sở, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác, những đề xuất với Giám đốc Sở đồng thời tiếp nhận sự điều hành, chỉ đạo của Giám đốc Sở (hoặc Phó Giám đốc Sở khi được phân công).

          Trưởng phòng có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở trong việc liên hệ với các phòng, ban nghiệp vụ thuộc Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) để được hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và nắm bắt những chủ trương, chính sách liên quan.

          2. Mối quan hệ giữa Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em với các phòng, ban khác trong Sở: là quan hệ bình đẳng, hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành, tạo điều kiện thuận lợi để các phòng, ban khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          3. Mối quan hệ giữa Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em với các đơn vị thuộc Sở (có liên quan), Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị liên quan: là quan hệ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

          4. Mối quan hệ giữa các cán bộ, nhân viên Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

          Mỗi cán bộ, nhân viên Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử và những quy định văn hóa nơi công sở, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, môi trường làm việc có văn hóa; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ, chức trách được giao; Chủ động phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, thân thiện, ứng xử đúng mực với đồng nghiệp. Không phát ngôn, kết luận theo quan điểm cá nhân khi nhân danh phòng, cơ quan trong quan hệ công tác; Không làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            Cán bộ, nhân viên Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định này. Nếu cán bộ, nhân viên có vi phạm thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh với lãnh đạo Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em để xem xét giải quyết hoặc đề xuất với Giám đốc Sở./.

Các tin mới hơn
Họp Ban Chỉ đạo Chương trình Đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương(29/03/2021)
LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LAO ĐỘNG TBXH HẢI DƯƠNG(02/10/2019)
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH HẢI DƯƠNG QUA CÁC THỜI KỲ(02/10/2019)
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ(05/09/2019)
GIỚI THIỆU CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC(05/09/2019)
Các tin cũ hơn
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG(29/08/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín