Phổ biến giáo dục pháp luật
TRIỂN KHAI LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
07/09/2020 11:19:45

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định có liên quan có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Ngày 15/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Luật số 29/2018/QH14);

Ngày 28/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;
 
Ngày 10/3/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Các văn bản trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. 

Để triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện.

2. Cơ quan Văn phòng và các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, xây dựng Quy chế bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó phải đảm bảo đầy đủ nội dung quy định; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình soạn thảo, tiếp nhận, xử lý, sử dụng, quản lý tài liệu, vật mang bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định./. 
 
Nguồn tin: VP Sở LĐTBXH. 
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 52
Hôm nay: 431
Tất cả: 694,223