Tin tức ngành
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
14/01/2022 05:02:04

Chiều ngày 14/01/2022, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Dương Sở Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở và các đồng chí trưởng phòng lao động, thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Bùi Thanh Tùng- Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

 

Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Bùi Quốc Trình – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2026 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Mặc dù chịu ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, song với tinh thần chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Lao động – TBXH, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương, ngành Lao động – TBXH đã nỗ lực, vượt khó trong đại dịch, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh trong năm 2021. Một số kết quả nổi bật:

- Đã kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, trong đó nổi bật là: Chương trình số 02-Ctr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về Đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành 30 kế hoạch và nhiều quyết định, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2021, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP  của Chính phủ, giúp ổn định đời sống người dân, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2021: Đã giải quyết việc làm mới cho 36.000 lao động, trong đó đưa 4.500 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tuyển mới giáo dục nghề nghiệp được 38.100 người, trong đó đào tạo nghề cho 2.948 người là lao động nông thôn, công nhận tốt nghiệp cho 33.601 người; tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHXH; quan tâm, tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về việc làm, tuyển dụng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19; gắn kết hoạt động đào tạo của các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; tập trung giải quyết tồn đọng trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công; phối hợp rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ trên 4.000 người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,00% (giảm 0,36% so với năm 2020), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,79% (giảm 0,21% so với năm 2020); 100% các đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em, phụ nữ tại các khu cách ly tập trung, vùng phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội được bảo đảm.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký và phát động các phong trào thi đua, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở đề nghị tập thể Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương xác định một cách nghiêm túc nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có kế hoạch và biện pháp khắc phục hiệu quả những tồn tại hạn chế trong thời gian sớm nhất. Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu phát triển cho cả giai đoạn. Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ được giao của ngành trong năm 2022, đồng chí Giám đốc Sở đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội, đặc biệt các chính sách mới ban hành.

- Chủ động triển khai các nhiệm vụ của ngành trong các chương trình, kế hoạch, đề án về lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt; bám sát chỉ đạo, định hướng của tỉnh và Bộ Lao động TBXH để xây dựng và triển khai thực hiện tốt ngay từ đầu năm các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2022. Với vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban An sinh xã hội thuộc BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tiếp tục tham mưu có hiệu quả các nhiệm vụ ổn định an sinh xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành, đặc biệt những chính sách mới có hiệu lực thi hành từ năm 2022. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, người có công và xã hội.

- Tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm. Đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp, tăng cường gắn kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, đào tạo lao động theo nhu cầu của thị trường góp phần giải quyết tốt việc làm cho người lao động.

- Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức tốt các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân theo quy định; tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong thực hiện chính sách người có công.

- Tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tập trung làm tốt nhiệm vụ phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt tệ nạn ma túy; đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh; tăng cường phối hợp, triển khai các biện pháp để đẩy mạnh việc cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến rõ nét thực chất về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, mối quan hệ công tác thường xuyên, có hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài ngành; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trước hết là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc phương châm hành động “5 rõ” của Đảng ủy Sở trong chỉ đạo, điều hành. Thủ trưởng các phòng, đơn vị phải chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, có như vậy thì mọi vướng mắc mới được tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

- Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Ngành Lao động, Thương binh Xã hội, gắn với triển khai Phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Trước mắt đề nghị các phòng, đơn vị, Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung tham mưu thực hiện tốt các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, người cao tuổi và những đối tượng yếu thế trong xã hội để có điều kiện vui Tết đón xuân; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm, thu nhập, đời sống công nhân lao động trước trong và sau dịp Tết, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết vui vẻ, tiết kiện, an toàn và lành mạnh.

Tại Hội nghị tổng kết, để ghi nhận thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao 2021, Sở LĐ-TB&XH đã tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân, tặng giấy khen cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm 2021.


 

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 199
Hôm nay: 1,095
Tất cả: 385,016