Giới Thiệu
LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LAO ĐỘNG TBXH HẢI DƯƠNG
02/10/2019 09:50:39

       Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 28/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có Bộ Lao động và Bộ Cứu tế xã hội, hai bộ này là tiền thân của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày nay. Do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, ngày 16/02/1987 Hội đồng Nhà nước ra Quyết định số 782/HĐNN hợp nhất Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội thành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cùng với các địa phương trong cả nước, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương được củng cố tổ chức cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới: Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về công tác lao động, thương binh và xã hội, ngay sau khi hoà bình lập lại ở miền Bắc, tỉnh Hải Dương đã thành lập Ty Lao động và Ty Thương binh Xã hội thuộc Ban Tổ chức Dân chính tỉnh. Năm 1968, thực hiện chủ trương hợp nhất hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng, Ban Tổ chức Dân chính được chia tách, thành lập hai ban mới là Ban Thương binh Xã hội và Ban tổ chức trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đến năm 1972 trước yêu cầu của tình hình thực tiễn về công tác thương binh và xã hội, trên cơ sở Ban Thương binh Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng quyết định thành lập Ty Thương binh và Xã hội.Đến năm 1977 Ty Lao động được đổi thành Sở Lao động, Ty Thương binh và Xã hội được đổi thành Sở Thương binh và Xã hội. Tháng 01/1988 Sở Lao động và Sở Thương binh và Xã hội hợp nhất thành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc hợp nhất Sở Lao động và Sở Thương binh và Xã hội thành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
      Ngày 6/11/1996, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 9 đã thông qua Nghị quyết về việc tách và điều chỉnh địa giới một số tỉnh, trong đó có tỉnh Hải Hưng. Trước yêu cầu tình hình nhiệm vụ cách mạng mới, ngày 01/01/1997, tỉnh Hải Dương và Hưng Yên chính thức được tái lập, theo đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Hưng được chia tách thành Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên. Trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, công tác Lao động, Thương binh và Xã hội mang những đặc trưng cơ bản trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Sự vận động và phát triển của công tác Lao động – Thương binh và Xã hội trong từng thời kỳ cách mạng trực tiếp tác động tới sự ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần đắc lực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương.
      Trải qua 74 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống tổ chức bộ máy của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội từng bước được hình thành và củng cố từ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đến các xã, phường, thị trấn. Theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ và những đòi hỏi của sự phát triển xã hội, nhiều chức năng, nhiệm vụ mới được bổ sung, nhất là từ khi thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: năm 2008 bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; năm 2017 bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Với chức năng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, với nhận thức sâu sắc về sứ mệnh lịch sử của ngành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
      Qua 74 năm thành lập, đặc biệt là 33 năm thực hiện công cuộc đổi mới, sự phát triển và trưởng thành của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương luôn gắn liền với tiến trình phát triển và sự nghiệp đổi mới của tỉnh. Cùng với nhiệm vụ xây dựng chính quyền, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… việc thực hiện các chính sách về việc làm, lao động, dạy nghề, ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội là những nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh. Nhất là trong giai đoạn gần đây, trước xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng, sự chuyển giao sang cuộc cách mạng công nghệ 4.0, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, song Ngành Lao động TBXH đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả công tác lao động, người có công và xã hội. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 3,2 vạn lao động, trong đó xuất khẩu lao động được trên 4.000 người; cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tích cực; hoạt động giáo dục nghề nghiệp ngày càng đổi mới, chất lượng nguồn nhân lực dần được nâng lên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,19% (cuối năm 2015) xuống còn 2,53% vào năm 2018, ước cuối năm 2019 giảm còn 1,53%, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; về cơ bản hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tương bảo trợ xã hội đã được tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước; các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng được triển khai đầy đủ, kịp thời; tập trung giải quyết những hồ sơ tồn đọng; quan tâm, chăm lo đến đời sống người có công, đặc biệt vào dịp Lễ, Tết, ngày TBLS 27/7 hàng năm; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Qua việc triển khai thực hiện tốt các chính sách trên đã góp phần cải thiện đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả và thành tích đạt được, tập thể Sở Lao động – TBXH tỉnh đã vinh dự 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2007 và 2013); nhiều tập thể, cá nhân của Ngành Lao động TBXH tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước; các Bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Phát huy truyền thống 74 năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Dương hôm nay quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục xây dựng và phát triển Ngành Lao động Thương binh Xã hội ở tầm cao hơn, thực sự xứng đáng với lòng tin và trách nhiệm cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương và của cả nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới./.
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 40
Hôm nay: 161
Tất cả: 744,446