Chính sách người có công
Lấy ý kiến vào Dự thảo quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg
16/03/2022 02:29:22

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /2022/QĐ-UBND

(Dự thảo)

              Hải Dương, ngày      tháng     năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của các Bộ: Quốc phòng – Lao động TB và XH – Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT ngày 16/12/2015 của các Bộ: Quốc phòng – Lao động Tb và XH – Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số            /TTr-SLĐTBXH ngày    tháng    năm 2022 về việc .....

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giải quyết chế độ mai táng phí đối với các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (theo địa giới hành chính).

Điều 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện nội dung công việc được phân cấp theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công việc được phân cấp tại Quyết định này.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.

4. Định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về kết quả 6 tháng (trước ngày 30 tháng 6) cả năm (trước ngày 31 tháng 12) và báo cáo kịp thời, chính xác khi được các cơ quan chức năng yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Công văn số 699/UBND-VP, ngày 03/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp thẻ BHYT và chế độ mai táng phí cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký duyệt cấp thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện chế độ mai táng phí cho đối tượng thuộc Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Khoản 4 Điều 14 Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- TTr Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;

- CVP, PCVPTH;

- Các Sở, ngành: Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hải Dương;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Công báo - Tin học;

- Lưu: VT, ….

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 


       UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

          SỞ LAO ĐỘNG TB&XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-SLĐTBXH

Hải Dương, ngày      tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng việc giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

          Trong những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền việc giải quyết chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến tại các Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg do ngân sách địa phương đảm bảo, cụ thể như sau:

1. Đối với Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, ngày 22/4/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 693/UBND-VP ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trợ cấp mai táng phí (Sở đã ban hành 461 quyết định).

2. Đối với Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, ngày 03/5/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 699/UBND-VP ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ mai táng phí Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở đã ban hành 1.826 quyết định).

3. Đối với Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, ngày 06/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về “Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương” quy định thẩm quyền ký Quyết định mai táng phí (Sở đã ban hành 352 quyết định).

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thực trạng

Việc giải quyết chế độ mai táng phí của các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo các Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được thực hiện nhiều năm theo quy trình chung như sau:

- Thân nhân của đối tượng (hoặc người tổ chức mai táng) làm đơn đề nghị (theo mẫu) gửi UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định của thân nhân đối tượng, kiểm tra, hoàn thiện 02 bộ hồ sơ, làm công văn đề nghị gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, kiểm tra, thẩm định, làm công văn đề nghị, lập danh sách, kèm theo 01 bộ hồ sơ của thân nhân đối tượng, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, kiểm tra, ra quyết định hưởng trợ cấp.

Chuyển quyết định về cấp huyện và thân nhân đối tượng: Phòng Người có công phối hợp Văn phòng Sở chuyển quyết định về cho cấp huyện và thân nhân đối tượng tối đa trong vòng 5 ngày.

          Như vậy, thời gian để giải quyết một hồ sơ mai táng phí thực hiện tối đa 30 ngày; ngoài ra, việc nộp thủ tục từ cấp huyện lên tỉnh cũng tốn kém chi phí như gửi qua dịch vụ, hoặc công tác phí đối với cán bộ.

2. Sự cần thiết về việc ủy quyền, phân cấp cho cấp huyện

Ngày 30/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Nghị định đã bổ sung một số chính sách, tăng thêm nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong quy trình thực hiện các thủ tục hành chính để giải quyết chế độ chính sách, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện là cơ quan hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt, ban hành các quyết định để tổ chức thực hiện, ngoài ra còn thực hiện thêm các nhiệm vụ quản lý nhà nước như tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện… Do vậy, phần nhiệm vụ phải thực hiện về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lớn hơn nhiều so với cơ quan hành chính địa phương.

Trong khi đó, việc giải quyết chế độ mai táng phí của các đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg thủ tục đơn giản, không phụ thuộc việc tra cứu hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có thể giải quyết tại các huyện, thị xã, thành phố.

Nếu các thủ trên được ủy quyền hoặc phân cấp cho cấp huyện giải quyết sẽ rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục (tiết kiệm được từ 13 ngày đến 15 ngày); và tiết kiệm kinh phí.

          Đồng thời, việc phân cấp sẽ giúp cấp Sở thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước; có thời gian tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời cũng có thời gian đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trách nhiệm cho cán bộ cơ sở.

Qua tham khảo một số tỉnh như: Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Hòa Bình… thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với 03 đối tượng nêu trên từ năm 2018 đến nay, đã được các cơ quan chức năng cấp tỉnh, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ và đạt được kết quả nhất định.

III. KIẾN NGHỊ

Từ tình hình thực tiễn nêu trên và căn cứ Điều 13, Điều 14 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và Công văn số 3182/UBND-VP ngày 28/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương: “Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung như sau:

1. Đối với việc giải quyết chế độ mai táng phí các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Căn cứ Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, thời hạn 5 năm.

2. Đối với việc giải quyết chế độ mai táng phí các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. Căn cứ Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết chế độ mai táng phí các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Trên đây là báo cáo thực trạng về việc giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo các Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh làm cơ sở đề xuất xây dựng Quyết định ủy quyền và Quyết định phân cấp trong việc giải quyết thủ tục hành chính./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành liên quan;

- UBND các H, TX, TP;

 - Lãnh đạo Sở;

- Văn phòng, KHTC Sở;

    - Lưu: VT, NCC.

 

                    KT. GIÁM ĐỐC

                   PHÓ GIÁM ĐỐC

                

 

                                                                    Phạm Thị Thu Hiền


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ LAO ĐỘNG – TB VÀ XH

 

Số:           /TTr-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


         Hải Dương, ngày     tháng    năm 2022

              DỰ THẢO

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.

 

 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

 

      

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg như sau:

        I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

       Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phân cấp, ủy quyền cho các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, nhằm nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các địa phương, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước.

Ngày 30/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/02/2022. Nghị định đã bổ sung một số chính sách, tăng thêm nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong quy trình thực hiện các thủ tục hành chính để giải quyết chế độ chính sách, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện là cơ quan hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt, ban hành các quyết định để tổ chức thực hiện, ngoài ra còn thực hiện thêm các nhiệm vụ quản lý nhà nước như tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện… Do vậy, phần nhiệm vụ phải thực hiện về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lớn hơn nhiều so với cơ quan hành chính địa phương.

Trong khi đó, việc giải quyết chế độ mai táng phí của các đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg thủ tục đơn giản, không phụ thuộc việc tra cứu hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có thể giải quyết tại các huyện, thị xã, thành phố.

Qua tham khảo một số tỉnh như: Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Hòa Bình… thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với 03 đối tượng nêu trên từ năm 2018 đến nay, đã được các cơ quan chức năng cấp tỉnh, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ và đã đạt kết quả nhất định.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích

Việc phân cấp cho cấp huyện giải quyết chế độ mai táng phí sẽ sẽ rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục (rút ngắn được từ 13 ngày đến 15 ngày); phù hợp với chủ chương tinh giản biên chế; tiết kiệm kinh phí của Nhà nước và chi phí của người dân.

- Việc phân cấp sẽ giúp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước; có thời gian tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời cũng có thời gian đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trách nhiệm cho cán bộ cơ sở.

2.     Quan điểm xây dựng văn bản

- Việc phân cấp phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân cấp huyện trong đó xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới, trách nhiệm của cơ quan nhà nước phân cấp và cơ quan nhà nước được phân cấp.

          III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

          1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg khi từ trần.

          2. Đối tượng áp dụng

Người lo mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg từ trần.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Chính sách 1: Chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg khi từ trần.

          2. Chính sách 2: Chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg khi từ trần.

Mục tiêu, nội dung, giải pháp:

       Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg/

       - Phân cấp theo Điều 13 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

       - Lý do: nhằm nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các địa phương, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

Được bố trí theo quy định trong nguồn ngân sách địa phương.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN

Dự kiến thời gian trình thông qua văn bản là 20/4/2022.

 

 

Nơi nhận:                                            

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở (để biết);

- Phòng NCC;

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải);

- Lưu: VT, VP-PC CCHC.        

 

 

                    GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 205
Hôm nay: 1,178
Tất cả: 385,099