Phổ biến giáo dục pháp luật
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
13/11/2019 04:09:01

Ngày 12/11/2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn Pháp luật Lao động, với sự tham gia của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Tổng giám đốc, giám đốc, cán bộ làm công tác nhân sự, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Phòng Lao động, tiền lương, bảo hiểm Xã hội truyền đạt những nội dung cơ bản về các quy định của Pháp luật lao động, qua đó giúp các doanh nghiệp nắm vững những quy định về Pháp luật lao động để triển khai thực hiện tại cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo theo quy định.

Danh mục các tài liệu tập huấn gồm:

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
TT TÊN VĂN BẢN
I. Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 thông qua ngày 18/6/2012
1 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ.
2 Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ
3 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
4 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 
5 Quyết định số 220/QĐ-LĐTBXH ngày 27/2/2019 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
6 Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
II. Việc làm
1 Luật Việc làm ngày 16/11/2013
2 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
3 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
4 Chương trình Việc làm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020
III. Hợp đồng lao động
1 Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lao động về hợp đồng lao động.
2 Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động TB và XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lao động về hợp đồng lao động
3 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số nội dung của Bộ luật lao động
IV. Tiền lương
1 Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 
2 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
3 Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
4 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
5 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
7 Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
8 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
9 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB và XH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
10 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB và XH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
11 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 
V. Bảo hiểm xã hội
1 Luật BHXH 2014
2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
3 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội
 bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
4 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
VI. Bảo hiểm thất nghiệp
1 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
2 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
VII. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
1 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
2 Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng
VIII. Quan hệ lao động
1 Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 14/3/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
2 Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
3 Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08/05/2013 của Chính phủ Quy định danh mục các doanh nghiệp không được đình công
4 Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 Bộ luật Lao động vê thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
5 Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
6 Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/10/2014 hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.
IX. Lao động là người khuyết tật
1 Luật Người khuyết tật số 51/2012/QH12
2 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. 
3 Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
4 Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mưc độ khuyết tật thực hiện. 
5 Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06/01/2015 hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật. 
X. Lao động chưa thành niên
1 Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động TB và XH ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
2 Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.
XI. Lao động là người người nước ngoài
1 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
3 Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
4 Công văn số 619/TTg-KGVX ngày 12/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP
5 Công văn số 1493/TTg-KGVX ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP
6 Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.
7 Công văn số 1493/TTg-KGVX ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
8 Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Hải Dương.
XII. Lao động nữ
1 Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
XIII. Lao động là người giúp việc gia đình
1 Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình.
2 Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình.
XIV. Hoạt động cho thuê lại lao động
1 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
XV. An toàn lao động, vệ sinh lao động
1 Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu từ ngày 01/7/2016
2 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
3 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
4  Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
5 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
6 Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
7 Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
8 Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
9 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
10 Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, cung cấp, công bố, đánh giá, về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.
11 Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
12 Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
13 Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
14 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
15 Thông tư số 31/2018/ TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
16 Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
XVI. Công việc nặng nhọc, độc hại
1 Quyết định số 1453/QĐ-LDTBXH ngày 13/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
2 Quyết định số 915/QĐ-LDTBXH ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
3 Quyết định số 1629/QĐ-LDTBXH ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
4 Quyết định số 190/1999/QĐ-BLDTBXH ngày 3/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
5 Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLDTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
6 Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLDTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.
7 Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt năng nhọc, độc hại, nguy hiểm
8 Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm
XVII. Giáo dục nghề nghiệp
1 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014
2 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp 
3 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
4 Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp
5 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên
6 Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng. trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
7 Công văn số 1765/UBND-VP ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
8 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 27/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
9 Kế hoạch số 3610/KH-UBND ngày 17/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương truyền thông về giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018 – 2020
10 Chương trình phối hợp số 5446/CTPH-Sở LĐTBXH- HHDN ngày 06/9/2019 giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương trong công tác đào tạo nghề nghiệp và việc làm giai đoạn 2019 - 2020
XVIII. Thanh tra
1 Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
2 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra
3 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
4 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành lao động - Thương binh và Xã hội
5 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/03/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH
6 Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
7 Thông tư số 08/2015/TT-BCA ngày 27/01/2015 của Bộ Công an quy định danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong ngành thanh tra
8 Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thanh
tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và công tác viên thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
9 Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra
10 Thông tư 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về sổ nhật ký Đoàn Thanh tra
11 Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm
tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
12 Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
XIX. Xử lý vi phạm hành chính
1 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13
2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
3 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
4 Văn bản số 1605/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/10/2013 về việc đính chính văn bản.  
5 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ,
cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em
6 Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
7 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
8 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
XX. Khiếu nại, tố cáo
1 Luật khiếu nại năm 2011
2 Luật Tố cáo năm 2018
3 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
4 Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiến nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, lao động, vệ sinh lao động;
5 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
luật Tố cáo
6 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo
7 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
8 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh


 
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 52
Hôm nay: 435
Tất cả: 694,227