Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV ban hành
Tiếp nhận Công văn số 110/STP-PBGDPL của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV ban hành. Ngày 26/02/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 554/SLĐTBXH-TTr về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV ban hành.

- Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Tải về tại đây.
- Luật Lâm nghiệp. Tải về tại đây.
- Luật Thủy sản (sửa đổi). Tải về tại đây.
- Luật quy hoạch. Tải về tại đây.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Tải về tại đây.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện ngoại giao. Tải về tại đây.
Liên kết website
Lượt truy cập
1741705
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy