Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy

 

I. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG

Số/kí hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Tải về

 PHÁP LỆNH

04/2012/UBTVQH

 16/07/1212

 

  UBTVQH

 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách Mạng

 

NGHỊ ĐỊNH

31/2013/NĐ-CP

 

09/04/2013

 

Chính phủ

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp Lệnh Ưu đãi người có công với Cách Mạng

 

THÔNG TƯ

05/2013/TTBLĐTBXH

 15/5/2013

 Bộ LĐ TB - XH

Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ,thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

 

QUYẾT ĐỊNH

22/2013/QĐ- TTg

26/4/2013

Thủ tướng chính phủ

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

THÔNG TƯ

09/2013/TT-BXD

01/7/2013 Bộ Xây Dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

28/2013/TTLT-BL ĐTBXH-BQP

22/10/2013 Bộ  LĐ - TB XH Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

41/2013/TTLT- BYT - BLĐTBXH

18/14/2013 BYT - BLĐTBXH Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đi với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

 

 

 

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

Số/kí hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Tải về

LUẬT 10/2012/QH13       Quốc hội Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị quyết 51/2010/QH10

Luật 84/2015/QH13 01/7/2016 Quốc hội Luật An toàn - Vệ sinh lao động

  

 NGHỊ ĐỊNH

43/2013/NĐ-CP

 10/5/2013

     Chính phủ

  Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Nghị định 37/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Chính Phủ Quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật An tòan vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Nghị định 39/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ

 NGHỊ ĐỊNH

44/2013/NĐ-CP  

10/05/2013

   Chính phủ

 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động,

 

 NGHỊ ĐỊNH

45/2013/NĐ-CP

 

10/05/2013

    Chính phủ

 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

NGHỊ ĐỊNH

46/2013/NĐ-CP

 

10/05/2013

   Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

NGHỊ ĐỊNH

49/2013/NĐ-CP

14/05/2013    Chính phủ Quy định chi tiết thhành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

NGHỊ ĐỊNH

50/2013/NĐ-CP

14/05/2013    Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

NGHỊ ĐỊNH

51/2013/NĐ-CP

14/05/2013

   Chính phủ

Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

NGHỊ ĐỊNH 55/2013/NĐ-CP

 

22/05/2013    Chính phủ Quy định chi tiết thhành Khoản 3 Điu 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

NGHỊ ĐỊNH

60/2013/NĐ -CP

19/6/2013    Chính phủ Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

NGHỊ ĐỊNH

66/2013/NĐ-CP

27/06/2013    Chính phủ Quy định mức lượng cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

THÔNG TƯ

08/2013/TT-BLĐTBXH

10/06/2013  Bộ LĐ TB- XH Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

 THÔNG TƯ

10/2013/TT-BLĐTBXH

 10/06/2013

 Bộ LĐ TB-XH

Ban hành  quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

 

THÔNG TƯ

11/2013/TT-BLĐTBXH

06/11/2013

 

 Bộ LĐ TB-XH

Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.

THÔNG TƯ

30/2013/TT-BLĐTBXH

25/10/2013

 Bộ LĐ TB-XH

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về hợp đồng lao động.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC

12/11/2013 Bộ LĐ TB-XH   Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

16/6/2016 Bộ LĐ TB-XH Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

QUYẾT ĐỊNH

115/QĐ-UBND

10/01/2013 UBND tỉnh Hải Dương  Quyết định về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động ( Có danh sách đính kèm )

THÔNG TƯ 01/2014/TT-BLĐTBXH 08/01/2014 Bộ LĐ TB-XH    Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

NGHỊ ĐỊNH 103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 Chính Phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của bộ luật Lao động

Nghị định 11/2016/NĐ-CP 03/02/2016 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH 15/5/2016 Bộ LĐ TB - XH Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác vệ sinh an toàn lao động đố với cơ sở sản xuất kinh doanh 

Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH 15/5/2016 Bộ LĐ TB -XH Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kĩ thuật gây mất an tòan vệ sinh lao động nghiêm trọng

Nghị định 44/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

 III. LĨNH VỰC KHÁC

 

Số/kí hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Tải về

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV    

 10/06/2013

   Bộ LĐ TB - XH

 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vị, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập

NGHỊ ĐỊNH 145/2013/NĐ-CP

 29/10/2013

 Chính Phủ

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

 

 NGH ĐỊNH

182/2013/NĐ-CP

 14/11/2013

 Chính Phủ

 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

 

NGH ĐỊNH

196/2013 NĐ-CP

21/11/2013 Chính Phủ Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

NGH ĐỊNH

27/2014/NĐ-CP

07/04/2014 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

 

KẾ HOẠCH

1139/KH-UBND

26/06/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV 19/8/2015 Bộ LĐ TB -XH Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội

Nghị định 51/2016/NĐ-CP 13/6/2016 Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ

Nghị định 52/2016 NĐ-CP 13/6/2016 Chính phủ Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ

Nghị định 53/2016 NĐ-CP 13/6/2016 Chính phủ QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC

Quyết định 234/QĐ-TTg 05/02/2016 Chính phủ Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

Tải về

 

IV. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

 

Số/kí hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Tải về

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

 30/07/2013

  

   Bộ LĐ TB - XH

 Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH:   30 /2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT

12/12/2012

 BLĐ TBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT

 Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg
ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

QUYẾT ĐỊNH

1774/QĐ - LĐTBXH

19/11/2013 Bộ LĐ TB - XH  Về việc ban hành " Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015"

 CÔNG VĂN

584/SLĐTBXH - DN

13/3/2015

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Về việc thực hiện công tác Dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2015

 

BM-Sở LDTBXH 2015 30/9/2015 TCDN Biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2015

BM-CSDN 2015 30/9/2015 TCDN Biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng cho cơ sở dạy nghề 2015

1895/TCDN-VP 30/9/2015 TCDN Báo cáo tổng hợp, thống kê số liệu về dạy nghề năm 2015

Liên kết website
Lượt truy cập
1658110
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy