Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy

 

I. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG

Số/kí hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Tải về

 PHÁP LỆNH

04/2012/UBTVQH

 16/07/1212

 

  UBTVQH

 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách Mạng

 

NGHỊ ĐỊNH

31/2013/NĐ-CP

 

09/04/2013

 

Chính phủ

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp Lệnh Ưu đãi người có công với Cách Mạng

 

THÔNG TƯ

05/2013/TTBLĐTBXH

 15/5/2013

 Bộ LĐ TB - XH

Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ,thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

 

QUYẾT ĐỊNH

22/2013/QĐ- TTg

26/4/2013

Thủ tướng chính phủ

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

THÔNG TƯ

09/2013/TT-BXD

01/7/2013 Bộ Xây Dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

28/2013/TTLT-BL ĐTBXH-BQP

22/10/2013 Bộ  LĐ - TB XH Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

41/2013/TTLT- BYT - BLĐTBXH

18/14/2013 BYT - BLĐTBXH Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đi với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

 

 

 

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

Số/kí hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Tải về

10/2012/QH13
18/6/2012Quốc HộiBộ luật lao động 

140/2018/NĐ-CP
08/10/2018Chính phủNghị định Sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  

18/2018/TT-BLĐTBXH 

30/10/2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


16/11/2013Quốc hộiLuật Việc làm 

03/2014/NĐ-CP
16/01/2014Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

23/2014/TT-BLĐTBXH

29/8/2014Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

 

35/2017/TT-BLĐTBXH

26/12/2018Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư quy định việc quả lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

45/2013/NĐ-CP

10/5/2013Chính phủNghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

54/2015/TT-BLĐTBXH

16/12/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiThông tư hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng


01/7/2016Quốc hộiLuật An toàn vệ sinh lao động có hiệu từ

37/2016/NĐ-CP

15/5/2016Chính phủNghị định  quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

39/2016/NĐ-CP

15/5/2016Chính phủNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

44/2016/NĐ-CP

15/5/2016Chính phủNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

07/2016/TT-BLĐTBXH

15/5/2016Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiThông tư quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

08/2016/TT-BLĐTBXH

15/5/2016Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiThông tư hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, cung cấp, công bố, đánh giá, về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

13/2016/TT-BLĐTBXH

16/6/2016Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiThông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 

04/2014/TT-BLĐTBXH

12/02/2014Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiThông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

25/2013/TT-BLĐTBXH 

18/10/2013
Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiThông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

04/2015/TT-BLĐTBXH

02/02/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiThông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

53/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiThông tư  ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

 02/2017/TT-BLĐTBXH

20/02/2017Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông  hướng dẫn tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

31/2018/ TT-BLĐTBXH
26/12/2018Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiThông tư quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

42/2018/TT-BLĐTBXH
28/12/2018Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiThông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1453/QĐ-LDTBXH
13/10/1995 Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hộiQuyết định ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

915/QĐ-LDTBXH
30/7/1996Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hộiQuyết định ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

1629/QĐ-LDTBXH26/12/1996 Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quyết định ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

190/1999/QĐ-BLDTBXH
 3/3/1999Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hộiQuyết định ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

1580/2000/QĐ-BLDTBXH
26/12/2000Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hộiQuyết định ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

III. LĨNH VỰC KHÁC

 

Số/kí hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Tải về

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV    

 10/06/2013

   Bộ LĐ TB - XH

 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vị, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập

NGHỊ ĐỊNH 145/2013/NĐ-CP

 29/10/2013

 Chính Phủ

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

 

 NGH ĐỊNH

182/2013/NĐ-CP

 14/11/2013

 Chính Phủ

 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

 

NGH ĐỊNH

196/2013 NĐ-CP

21/11/2013 Chính Phủ Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

NGH ĐỊNH

27/2014/NĐ-CP

07/04/2014 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

 

KẾ HOẠCH

1139/KH-UBND

26/06/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV 19/8/2015 Bộ LĐ TB -XH Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội

Nghị định 51/2016/NĐ-CP 13/6/2016 Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ

Nghị định 52/2016 NĐ-CP 13/6/2016 Chính phủ Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ

Nghị định 53/2016 NĐ-CP 13/6/2016 Chính phủ QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC

Quyết định 234/QĐ-TTg 05/02/2016 Chính phủ Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

Tải về

 

IV. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

 

Số/kí hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Tải về

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

 30/07/2013

  

   Bộ LĐ TB - XH

 Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH:   30 /2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT

12/12/2012

 BLĐ TBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT

 Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg
ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

QUYẾT ĐỊNH

1774/QĐ - LĐTBXH

19/11/2013 Bộ LĐ TB - XH  Về việc ban hành " Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015"

 CÔNG VĂN

584/SLĐTBXH - DN

13/3/2015

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Về việc thực hiện công tác Dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2015

 

BM-Sở LDTBXH 2015 30/9/2015 TCDN Biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2015

BM-CSDN 2015 30/9/2015 TCDN Biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng cho cơ sở dạy nghề 2015

1895/TCDN-VP 30/9/2015 TCDN Báo cáo tổng hợp, thống kê số liệu về dạy nghề năm 2015

Liên kết website
Lượt truy cập
1741507
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy