Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TBXH HIỆN ĐANG TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
Ngày 15/2/2010 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Hải Dương. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 84 TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Hải Dương kể từ ngày 01/3/2019. QĐ 590.pdf

Liên kết website
Lượt truy cập
1741482
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy