Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Sở LĐTBXH Hải Dương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết TTHC

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Trung tâm là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, công khai, minh bạch hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp thông tin dịch vụ và thủ tục hành chính gắn với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 1.443 thủ tục hành chính của 16 sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại đây.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành thăm quan các khu vực tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm được thành lập và đưa vào hoạt động nhằm tăng tính liên thông, minh bạch, giảm bớt phiền hà, thời gian, công sức cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước, từng bước cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương.


Trung tâm Phục vụ Hành chính công được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại để phục vụ các tổ chức, người dân và doanh nghiệp đến giao dịch

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng thàng của cấp ủy, Ban Giám đốc Sở đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Lãnh đạo Sở đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị liên quan đối với hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.


Cán bộ Sở LĐTBXH thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Để tham gia tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được đảm bảo chất lượng, tiến độ khi đi vào hoạt động, Ban giám đốc Sở đã lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Lãnh đạo Sở đã quyết liệt trong việc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các TTHC đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp nhận và giải quyết 89 TTHC thuộc lĩnh vực của ngành, tất cả các TTHC này đã được xây dựng quy trình nội bộ đảm bảo theo quy định để triển khai thực hiện đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Theo Thông báo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, từ ngày 15/12/2019 đến 29/3/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận 2415 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết là 2080 hồ sơ; hồ sơ giải quyết trước hạn là 694, tỷ lệ 33,4%; giải quyết đúng hạn là 1386 tỷ lệ 66,6%, không có hồ sơ quá hạn. Kết quả này đã cho thấy sự đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính, là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương.

VP


Liên kết website
Lượt truy cập
1779451
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy