Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
QUY ĐỊNH MỚI VỀ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

​Ngày 18/10/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương đã ban hành Quyết định số 506/QĐ-SLĐTBXH về việc quy định nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tải về

Liên kết website
Lượt truy cập
1687045
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy