Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

​Ngày 14/11/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 4907/SLĐTBXH-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, theo tinh thần của Chỉ thị số 03/CT-LĐTBXH ngày 16/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tải về

Liên kết website
Lượt truy cập
1741716
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy