Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

​Thực hiện Công văn số 4676/LĐTBXH-VP ngày 07/11/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm 2018, Hướng dẫn số 816/HD-HĐTĐKT ngày 07/11/2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn tổng kết phong trào và công tác khen thưởng năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở như sau:

1. Tổng kết phong trào thi đua năm 2018:

 Các phòng, đơn vị căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả các phong trào thi đua năm 2018 tiến hành tổng kết các phong trào thi đua, bình xét, đánh giá, đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Trong quá trình xét duyệt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua, mức độ, phạm vi ảnh hưởng; căn cứ vào đánh giá, phân loại đảng viên; đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và đối chiếu với các tiêu chuẩn được quy định trong Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

2. Nguyên tắc, nội dung, đối tượng và tiêu chuẩn xét khen thưởng:

Thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ Lao động – TBXH và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh (sao gửi kèm theo Công văn này).

3. Tỷ lệ xét khen thưởng:

* Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở":

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến. Trong đó: 50% là lãnh đạo (từ Phó trưởng phòng trở lên) và 50% là công chức, viên chức và người lao động.

* Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:

- Cơ quan hành chính (các phòng chuyên môn và Chi cục Phòng chống TNXH: 10 đơn vị): Không quá 20% trong tổng số đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" (02 phòng, đơn vị).

- Đơn vị sự nghiệp (08 đơn vị)Không quá 15% trong tổng số đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" (01 đơn vị).

* Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Đối với tập thể: Không quá 10% tổng số phòng, đơn vị thuộc Sở đạt tiêu chuẩn theo quy định (02 phòng, đơn vị).

- Đối với cá nhân: Không quá 10% tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định (trong đó: 50% là lãnh đạo (từ Phó trưởng phòng trở lên) và 50% là công chức, viên chức và người lao động).

* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH:

- Đối với tập thể: Không quá 15% tổng số phòng, đơn vị thuộc Sở đạt tiêu chuẩn theo quy định (02 phòng, đơn vị).

- Đối với cá nhân: Không quá 10% tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định (trong đó: 50% là lãnh đạo (từ Phó trưởng phòng trở lên) và 50% là công chức, viên chức và người lao động).

* Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động – TBXH:

- Đối với tập thể: Không quá 30% tổng số phòng, đơn vị thuộc Sở đạt tiêu chuẩn theo quy định (5 phòng, đơn vị).

- Đối với cá nhân:

+ Cơ quan hành chính (Cơ quan Văn phòng và Chi cục Phòng chống TNXH): Không quá 25% tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định (trong đó: 50% là lãnh đạo (từ Phó trưởng phòng trở lên) và 50% là công chức, người lao động).

+ Đơn vị sự nghiệp: Không quá 20% tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định (trong đó: 50% là lãnh đạo (từ Phó trưởng phòng trở lên) và 50% là viên chức và người lao động).

4. Thẩm quyền khen thưởng:

- Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và Giấy khen thuộc thẩm quyền khen thưởng của Giám đốc Sở.

- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh", "Cờ thi đua xuất sắc", Bằng khen của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Danh hiệu "Cờ thi đua xuất sắc", Bằng khen của Bộ Lao động - TBXH thuộc thẩm quyền khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH.

- Khen thưởng cấp Nhà nước (Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ...) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Cấp nào quản lý về tổ chức cán bộ và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng theo quy định.

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua (đối với các đơn vị thuộc Sở);

- Bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được giao năm 2018; bảng tự chấm điểm thi đua năm 2018 (theo mẫu gửi kèm);

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị của các phòng, đơn vị;

- Biên bản họp bình xét thi đua của phòng, đơn vị;

- Báo cáo thành tích tập thể và cá nhân theo mẫu quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Số lượng như sau:

+ Đề nghị Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khen: 01 bộ chính.

+ Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khen: 02 bộ chính.

+ Đề nghị UBND tỉnh khen: 03 bộ chính.

+ Đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen: 05 bộ chính.

+ Đề nghị Chủ tịch nước khen: 06 bộ chính.

6. Một số yêu cầu cụ thể:

Để việc tổng kết, bình xét khen thưởng năm 2018 đạt kết quả thiết thực, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét khen thưởng tại phòng, đơn vị;

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018; có sự so sánh, đối chiếu với kế hoạch, chỉ tiêu giao đầu năm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ;

- Gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính thành tiêu chí để bình xét, thi đua khen thưởng tại cơ quan, đơn vị; đặc biệt lưu ý đến những tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp đột phá trong triển khai công tác cải cách hành chính.

Các phòng, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở) chậm nhất ngày 15/12/2018 để tổng hợp, thẩm định, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (đề nghị gửi file mềm về địa chỉ email: duansldhd@gmail.com).

Lưu ý: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ không xét tặng đối với các tập thể, cá nhân không đăng ký giao ước thi đua, hồ sơ không đảm bảo và gửi sau thời gian nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở để được hướng dẫn./.


Liên kết website
Lượt truy cập
1741505
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy