Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2014 về thi đua, khen thưởng

Thực hiện Công văn số 2089/LĐTBXH-VP ngày 29/5/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2014 về thi đua, khen thưởng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Dự thảoThông tư thay thế Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/4/2014 về thi đua, khen thưởng.

Các ý kiến tham gia gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Qua Văn phòng Sở) chậm nhất ngày 14/6/2018 (có dự thảo Thông tư đi kèm).

Dự thảo Thông tư tải về tại đây.

Liên kết website
Lượt truy cập
1672609
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy