Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch tài chính - NSNN 03 giai đoạn năm 2019-2021

Thực hiện Công văn số 1592/CV-STC ngày 21/6/2018 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm giai đoạn 2019 – 2021.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm giai đoạn 2019-2021 theo hướng dẫn tại Công văn số 1592/CV-STC ngày 21/6/2018 của Sở Tài Chính.Cụ thể:

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2018;

1.2. Công tác xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2019;

1.3. Lập kế hoạch chi NSNN 03 năm 2019 -2021.

2. Tập trung thuyết minh dự toán chi tiết theo chức năng, nhiệm vụ đặc thù của đơn vị.

3. Báo cáo của đơn vị đề nghị gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Qua Phòng Kế hoạch Tài chính; Email: phongkhsld@gmail.com trước ngày 10/7/2018 để tổng hợp.

- Chi tiết công văn số 1592/CV-STC. Tải về tại đây.

- Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1592/CV-STC. Tải về tại đây.

Liên kết website
Lượt truy cập
1672611
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy