Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

Thực hiện Kế hoạch số 2840/KH-UBND ngày 22/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:


1. Về nội dung hưởng ứng Ngày pháp luật:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các nội dung, hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh", nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành, cung cấp tài liệu phổ biến trong "Ngày Pháp luật" để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện.

- Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách mới thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; về tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

- Quán triệt, truyền thông, phổ biến những nội dung chính sách mới, quy định mới thuộc các lĩnh vực của ngành quản lý; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách, nhất là những chính sách đang được quan tâm.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật, kỷ cương công vụ; xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

2. Hình thức: 

 Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như: Tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Ngày Pháp luật; lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Ngày pháp luật thông qua trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có); treo áp phích, pa nô, băng rôn, cờ, phướn ở cơ quan, đơn vị...

3. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật";

- "Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam";

-"Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân"...

Ngoài ra, các đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế.

4. Thời gian thực hiện: Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc cần tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018./.

Liên kết website
Lượt truy cập
1687026
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy