Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
* Nội dung quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 tải về tại đây.

A - Nội dung TTHC mới công bố:

STTTÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ
I. LĨNH VỰC VIỆC LÀM – AN TOÀN LAO ĐỘNG
1.      Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A ( đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)


       

          

          Tải về 
2.      Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A ( đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)
3.      Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A ( đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)
4.      Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)
5.      Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
6.      Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
7.      Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
8.      Xác nhận khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
9.      Khai báo tai nạn lao động
10.        Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở
11.        Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
12.        Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
13.        Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
14.        Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
15.        Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
16.        Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
17.        Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
18.        Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
19.        Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề
II. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ​ ​

20.        Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


        Tải về 
21.        Thủ tục giám định vết thương còn sót
22.        Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
23.        Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
24.        Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ​ ​
25.        Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương         26.     Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
27.     Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
28.     Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
29.     Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
30.     Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
31.     Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp
32.     Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp
33.     
 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
34.     Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
35.     Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)
36.     Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).
37.     Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
38.     Thủ tục thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục
IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI ​ ​

39.        Thủ tục thẩm định hồ sơ Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp40.     Thủ tục thẩm định hồ sơ Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng đối với doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp
41.     Thủ tục thẩm định hồ sơ Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp
42.     Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp
43.     Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp

 

B - Thủ tục hành chính bãi bỏ:

1. Thủ tục hành chính bãi bỏ tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11/3/2016:


TTTên TTHCCăn cứ pháp lý

Cơ quan

thực hiện

Ghi chú
ILĨNH VỰC VIỆC LÀM – AN TOÀN LAO ĐỘNG ​    
1.      Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014

- Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015

UBND tỉnh thực hiện. 
2.      Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014

- Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015

UBND tỉnh thực hiện. 
3.      Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014

- Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015

UBND tỉnh thực hiện. 
4.      Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016

UBND tỉnh thực hiện.  
5.      Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016

UBND tỉnh thực hiện. 
6.      Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiNghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cơ quan được ủy quyềnThông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 28/10/2013 hết hiệu lực
7.      Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cơ quan được ủy quyền 
8.      Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cơ quan được ủy quyền 
9.      Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ Sở (nếu có).

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiThông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 hết hiệu lực
10.  Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở.

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cơ quan được ủy quyềnThông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2013 hết hiệu lực
11.  Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
12.  Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
13.  Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
14.  Xác nhận khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). - Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
15.  Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Điều 49 Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
16.  Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
17.  Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
18.  Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
19.  Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
20.  Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
21.  Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 27/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
IILĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ​    
22.  Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân- Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2017.UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở LĐTBXHBãi bỏ do Thông tư số 25/2016 bãi bỏ Điều 41, Thông tư số 05/2013
23.  Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.Sở LĐTBXH, Hội đồng GĐYK tỉnhBãi bỏ do tại Điểm c, Khoản 5, Điều 42, Nghị định 31/2013/NĐ-CP chỉ quy định giám định lại đến 31/12/2013
24.  Thủ tục giám định vết thương còn sót

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

- Thông tư số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
25.  Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014;

- Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/9/2016;

- Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
26.  Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014;

- Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/9/2016;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
27.  Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013.

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
IIILĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – BHXH ​    
28.  Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;

- Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị đinh số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
29.  Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;

- Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và tranh chấp lao động quy định tại Nghị đinh số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

         

          2. Thủ tục hành chính bãi bỏ tại Quyết định số 3423/QĐ-UB ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh Hải Dương


TTTên TTHCCăn cứ pháp lý

Cơ quan

thực hiện

Ghi chú
ILĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp ​ ​ ​
30.   Cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trườngNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh  
31.   Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trườngNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh  
32.   Thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâmNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh  
33.   Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâmNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh  
34.   Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnhNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh  
35.   Giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnhNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh  
36.   Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thụcNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
37.   Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thụcNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
38.   Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệpNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
39.   Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thụcNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
40.   Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thụcNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
41.   Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệpNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
42.   Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, phân hiệu của trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoàiNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
43.   Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoàiNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
44.   Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoàiNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
45.   Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoàiNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
46.   Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệpNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
47.   Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệpNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
48.   Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệpNghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
49.   Thẩm định, Phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoàiNghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
50.   Cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnhNghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 
51.   Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnhNghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệpSở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Liên kết website
Lượt truy cập
1724030
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy