Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Chánh thanh tra sở Lao động Thương binh và Xã hội được quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu
Theo đó, Chánh thanh tra Sở LĐTBXH có thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố HĐLĐ vô hiệu từng phần, người SDLĐ và NLĐ phải sửa đổi, bổ sung HĐLĐ bằng việc ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới. Đối với trường hợp HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì đương nhiên hợp đồng đó bị hủy bỏ và trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, cơ quan quản lý nhà nước về LĐ nơi DN đóng trụ sở chính có trách nhiệm hướng dẫn các bên ký lại HĐLĐ.  

Trong thời gian từ khi tuyên bố HĐLĐ vô hiệu toàn bộ đến khi 2 bên giao kết HĐLĐ mới thì quyền và lợi ích của NLĐ được giải quyết theo quy định của nội quy LĐ, TƯLĐTT (nếu có) và quy định của pháp luật về LĐ.
Theo Báo Lao động
Liên kết website
Lượt truy cập
1724040
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy