Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 về quy định mức lương tối thiểu vung đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nội dung Nghị định, tải về tại đây.

Liên kết website
Lượt truy cập
1779499
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy