Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
NĐ 153/NĐ-CP ngày 14/11/2016 về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động

Ngày 14/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Cụ thể tại về: tại đây

Liên kết website
Lượt truy cập
1779500
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy