Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
[ Hướng dẫn ] Tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014
 

     Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

     Căn cứ Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010, Thông tư Liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

       Căn cứ Thông tư Liên tịch số 30/2012/BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT- BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

      Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hải Dương đến năm 2020”;

      Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hải Dương năm 2014, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC NGHỀ:

Là lao động nông thôn của tỉnh Hải Dương trong độ tuổi lao động (nữ từ 16-55 tuổi; nam từ 16-60 tuổi), có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn (riêng những người không biết đọc, viết có thể tham gia học những nghề phù hợp thông qua hình thức kèm cặp, truyền nghề...) và sức khoẻ phù hợp với ngành nghề cần học. Trong đó ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng sau:

1. Người bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp;

2. Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được xác định theo quy định tại Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGĐT-BTC ngày 20/11/2006 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;

3. Hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được xác định theo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015;

4. Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; Luật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010.

II. MỨC HỖ TRỢ

1. Theo quy định tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

2. Ngoài ra người bị thu hồi đất canh tác, người hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người nghèo, người khuyết tật được hỗ trợ thêm tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/người tiền đi lại không quá 200.000 đồng/người/khoá học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên;

3. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ học nghề một lần. Những người đã được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước thì không được hỗ trợ. Riêng những người đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện) có công văn đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm nhưng tối đa không quá 03 lần.

......

chi tiết xem thêm tại file đính kèm bên dưới

1.  Hướng dẫn tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014 : tải về tại đây

2. Biểu mẫu đính kèm hướng dẫn tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014 : tải về tại đây

3. biểu mẫu báo cáo kế hoạch tuyển sinh học nghề năm 2014 : tải về tại đây

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1779436
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy