Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
[ Hội nghị ] Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

     (LĐTBXH) - Chiều 23/7/2014, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị nhằm mục đích xin ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về tăng  cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao. Thành phần tham dư hội nghị gồm có Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trưởng phòng Khoa giáo, Lãnh đạo Sở LĐTBXH, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo......      

                

                               Đ/c Nguyễn Văn Nhật, Trưởng phòng Khoa giáo trình bày dự thảo

     Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo sự thống nhất cao về tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, chỉ thị số 37-CT/TW nêu rõ những nội dung quán triệt cần triển khai thực hiện như :

-         Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về đào tạo nhân lực có tay nghề cao

-         Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực

-         Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ chương trình, nội dung đào tạo nhân lực có tay nghề cao

-         Tăng cường xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

-         Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đa dạng hóa nguồn lực đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

 VPS

 

 

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1779495
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy