Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Đảng bộ Sở Lao động - TBXH Hải Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Sở Lao động TBXH được nghe ông Nguyễn Văn Hùng, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.


Đ/c Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng bộ đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung của các Nghị quyết; kiên quyết khắc phục bệnh lười học Nghị quyết, học tập hình thức, đối phó.

Đây là những quyết sách quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của Đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Vì vậy, Tôi đề nghị sau khi Hội nghị kết thúc, các đại biểu theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII, nhất là Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Sau Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết,  tất cả cán bộ, đảng viên đều phải viết bài thu hoạch cá nhân, các bài thu hoạch phải được viết bằng tay, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hàng ngày trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các Chi bộ thực hiện kiểm duyệt và gửi về Đảng ủy Sở để tổng hợp, đánh giá và lưu bài thu hoạch cá nhân vào hồ sơ đảng viên theo quy định.


Liên kết website
Lượt truy cập
1779513
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy