Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

​Ngày 05/12/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 5436/KH-SLĐTBXH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị Số 14-CT/TU ngày 19/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. TẢI VỀ

Liên kết website
Lượt truy cập
1779518
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy