Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Ngày 12/10/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Người có công với cách mạng. TẢI VỀ

Liên kết website
Lượt truy cập
1741469
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy