Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” năm 2012
 Kính gửi:

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hải Dương;

                                    - Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 2333/LĐTBXH-BĐG ngày 11/7/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp tuyên truyền và tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” năm 2012.

Nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới; tạo diễn đàn chia sẻ hiểu biết chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia hưởng ứng cuộc thi; tuyên truyền, phổ biến về nội dung và ý nghĩa của cuộc thi tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn; lồng ghép tuyên truyền về Cuộc thi tại các sự kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Dương: www.molisa.gov.vn, www.ubpn-ncfaw.gov.vn, www.soldtbxh.haiduong.gov.vn.

Xin sao gửi kèm theo Quyết định số 856/QĐ-LĐTBXH ngày 06/7/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch, Thể lệ, Câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới” năm 2012./.

Các văn bản kèm theo: Click để tải về

Quyết định 856 của Bộ Lao động - Thuơng binh và Xã hội

Quyết định 1078 của Sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội

Quyết định 2333 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Kế hoạch tổ chức

Thể lệ cuộc thi

Câu hỏi cuộc thi

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1544660
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy