Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017

​Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn số 1735/LĐTBXH-BĐG ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong năm 2017; Kế hoạch số 3002/KH-UBND ngày 24/5/2015 của UBND tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh năm 2017. Nội dung Kế hoạch tải về tại đây.

Liên kết website
Lượt truy cập
1741725
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy