Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 24 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch số 3002/KH-UBND về việc triển khai hành động về Bình đẳng giới gia đoạn 2016 - 2020. Cụ thể đến năm 2020, cơ bản bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị , kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh./.

Xem thêm chi tiết tại đây

 

Liên kết website
Lượt truy cập
1724111
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy