Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
[Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ] Hướng dẫn kế hoạch hoạt động năm 2016
 

Thực hiện Hướng dẫn hoạt động số 06/UBQG-VP ngày 28/01/2016 của UB Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữa tỉnh Hải Dương ban hành Hướng dẫn hoạt động năm 2016 với các nội dung trọng tâm sau:

          1. Tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          2. Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

          3. Tổ chức triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 – 15/12 (Tháng hành động)

          4. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

          5. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Cụ thể: tải Hướng dẫn tại đây

Liên kết website
Lượt truy cập
1724104
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy