Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020), UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 29/3/20-17 về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020.

Nội dung Kế hoạch tại đây

Liên kết website
Lượt truy cập
1741494
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy