Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện QĐ 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

 Mục tiêu chung:

Việc triển khai thực hiện Chương tình nhằm tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật

Mục tiêu cụ thể:

- 100% pháp luật, chính sách về trẻ em ở cấp tỉnh, cấp huyện được tham vấn ý kiến trẻ em;

- 95% các QĐ có liên quan đến trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến trẻ em,

..................................

Nội dung cụ thể: +Tải Kế hoạch 3003/KH-UBND

                           + Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH

Liên kết website
Lượt truy cập
1779458
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy