Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hải Dương

​Ngày 01/3/2019 Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hải Dương. NQ 19 TỈNH ỦY.pdf

Liên kết website
Lượt truy cập
1779429
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy