Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Sở LĐTBXH Hải Dương: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018

​Ngày 07/12/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 4273/KH-SLĐTBXH nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thực hiện Chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững. TẢI VỀ

Liên kết website
Lượt truy cập
1741489
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy