Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6- HĐND khóa XVI (Kỳ họp giữa năm 2018) để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trước khi trình tại kỳ họp
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
- Thời hạn góp ý: Từ ngày 06/6/2018 đến ngày 06/7/2018
- Địa chỉ nhận góp ý:
+ Tên cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương
+ Điện thoại 02203.858.400 ( Phòng Bảo trợ xã hội)
- Dự thảo Đề án tải về tại đây.
- Dự thảo Nghị quyết tải về tại đây.
Liên kết website
Lượt truy cập
1724049
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy