Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Đổi mới chính sách hỗ trợ việc làm cho người nghèo

Đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc
Đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình trong giai đoạn vừa qua, đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong xóa đói, giảm nghèo. Trong giai đoạn 2016-2020 đã có hơn 31.700 hộ thoát nghèo; hơn 24.700 hộ thoát cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 7,19% (cuối năm 2015) xuống còn 2,53% (vào cuối năm 2018).

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý tỷ lệ hộ nghèo mới phát sinh, hộ cận nghèo còn cao cho thấy kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững. UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tiếp tục phân tích rõ các nguyên nhân gây khó khăn, hạn chế để kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, các tổ chức, hội, đoàn thể; phân công rõ trách nhiệm nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ, các chính sách giảm nghèo. Quan tâm thu hút các nguồn lực, đổi mới chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người nghèo. Cần lưu ý đề xuất, kiến nghị, xây dựng các mô hình hỗ trợ thoát nghèo bằng sinh kế, việc làm để bảo đảm thoát nghèo bền vững. Các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn đều phải được vay từ nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi...

Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đã kết thúc chương trình giám sát; chuẩn bị nội dung tổng hợp báo cáo tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI sẽ tổ chức trong tháng 7. 
Liên kết website
Lượt truy cập
1779465
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy