Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2017

​Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Công tác xã hội Việt Nam; Công văn số 4067/LĐTBXH-BTXH ngày 17/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày Công tác xã hội Việt Nam"; Quyết định số 558/UBND-VP ngày 13/3/2017 về việc triển khai Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 453/SLĐTBXH-BTXH về việc hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2017, chi tiết Công văn tại đây.​

Liên kết website
Lượt truy cập
1724093
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy