Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy
Tháng 7 đã có 710 lao động nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Tháng 7 năm 2012 Trung tâm Giới thiệu việc làm đã tiếp nhận 779 lao động đến đăng ký hưởng BHTN.Trong tháng 7 đã 710 lao động nộp hồ sơ hưởng BHTN; 368 lao động có quyết định hưởng BHTN háng tháng, trong đó Nam là 110 người chiếm 29,9 % và Nữ là 258 người chiếm 70,1 %.

Số lao động có quyết định hưởng trợ cấp TN hàng tháng dưới 24 tuổi: 111 người chiếm 30,1 %, số lao động có tuổi từ 25-40: 233 người chiếm 63,3 % và số lao động 40 tuổi trở lên: 24 người chiếm 6,5 %.

Cũng trong tháng 7 năm 2012 lao động chuyển hưởng đi các địa phương khác 81, trong đó có 78 người chuyển hưởng trước khi nộp hồ sơ và 03 người chuyển hưởng sau khi có quyết định; số lao động chuyển hưởng BHTN từ các địa phương khác về là 122 người, trong đó có 116 người chuyển hưởng về trước khi nộp hồ sơ và 06 người chuyển hưởng về sau khi có quyết định;  394 người chấm dứt hưởng BHTN do hết thời gian hưởng, có 17 lao động bị tạm dừng hưởng (không đến nhận quyết định trợ cấp thất nghiệp và thông báo tìm việc làm)  và có 12 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần;

Trong đó có 463 lao động được tư vấn và giới thiệu việc làm.

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp tháng 7 năm 2012: 2.297 triệu đồng.

Tin TT Giới thiệu việc làm Hải Dương

Liên kết website
Lượt truy cập
1726930
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Các chính sách
Kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Văn bản pháp quy